Hen­nep­ben­des ron­se­len asiel­zoe­kers als te­lers

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AM­STER­DAM - Drugs­cri­mi­ne­len ron­se­len steeds va­ker kwets­ba­re asiel­zoe­kers om een hen­nep­plan­ta­ge te be­gin­nen. Dat schrijft de Volks­krant, die een reeks ar­res­ta­ties on­der­zocht. Asiel­zoe­kers zou­den spe­ci­aal wor­den ge­scout voor de hen­nep­teelt om­dat ze pas­sen in het pro­fiel van kat­van­gers. Dat zijn be­ïn­vloed­ba­re men­sen die be­reid zijn om, van­uit een ach­ter­stands­po­si­tie met een klein so­ci­aal net­werk en wei­nig geld, de wer­ke­lij­ke cri­mi­ne­len uit de wind te hou­den.

Ron­se­laars scou­ten asiel­zoe­kers, ma­ken een praat­je en wor­den een huis­vriend. “Ze he­ten Piet, Klaas of Mo­ham­med en ver­der we­ten de thuis­kwe­kers niets van hen. Voor je het weet, heb je een kwe­ke­rij­tje bo­ven”, zegt ad­vo­caat Ed­win Sand­berg, die een Sy­ri­sche vluch­te­ling bij­stond die hen­nep­plan­ten in huis had. “De men­sen die er­ach­ter zit­ten, wor­den ei­gen­lijk nooit ge­pakt.”

Vol­gens ad­vo­caat Jan Vlug uit De­ven­ter, die af­ge­lo­pen ja­ren aan ‘een stuk of vijf’ za­ken werk­te van hen­nep­te­lers die als asiel­zoe­ker in Ne­der­land te­recht­kwa­men, wordt er veel geld mee ver­diend. “Mis­schien ver­die­nen de asiel­zoe­kers 250 eu­ro in de week. Wat die men­sen niet door­heb­ben, is dat er met zo’n kweek in tien we­ken tus­sen de 50.000 en 100.000 eu­ro wordt ver­diend.”

In de po­li­tie­re­gio Twen­te zijn de laat­ste tijd meer te­lers met een bui­ten­land­se na­ti­o­na­li­teit ge­ar­res­teerd dan voor­heen. Ook in Oost-Bra­bant zijn asiel­zoe­kers met een hen­nep­plan­ta­ge op­ge­pakt. Exac­te cij­fers ont­bre­ken, door­dat de po­li­tie geen na­ti­o­na­li­teit of ver­blijfs­sta­tus van ver­dach­ten re­gi­streert.

Vol­gens ad­vo­caat Sand­berg is de si­tu­a­tie voor veel asiel­zoe­kers on­dui­de­lijk. “Mijn Sy­ri­sche cli­ënt zegt dat hij nog heeft ge­vraagd aan de tus­sen­per­so­nen of dat wel mag, hen­nep te­len. Toen volg­de er een ant­woord van: ja joh, dit is Ne­der­land. Hier zijn toch ook ge­woon cof­fee­shops waar je wiet kunt ko­pen? Pro­beer het ge­doog­be­leid maar eens uit te leg­gen aan ie­mand die hier net is ge­ar­ri­veerd.” De ont­dek­king van een hen­nep­plan­ta­ge heeft voor asiel­zoe­kers meest­al geen ge­vol­gen voor de ver­blijfs­ver­gun­ning. Dat is pas het ge­val als ie­mand een ge­van­ge­nis­straf van zes maan­den of meer krijgt. Voor hen­nep­teelt wordt meest­al een taak­straf op­ge­legd.

(AD/ fo­to: pers­groep.net)

Voor hen­nep­teelt wordt meest­al een taak­straf op­ge­legd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.