Ko­nings­paar naar Au­stra­lisch ‘ko­nings­dag’

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

PERTH - Ko­ning Wil­lemAlexan­der en Ko­nin­gin Máxi­ma heb­ben hun be­zoek aan het wes­ten van Au­stra­lië af­ge­slo­ten.

Op de As­cot-ra­ce­baan in Perth werd via een li­ve-ver­bin­ding mee­ge­ke­ken naar de in Au­stra­lië we­reld­be­roem­de Mel­bour­ne Cup. De­ze paar­den­ra­ce in het zui­den van Au­stra­lië staat be­kend als ‘the ra­ce that stops the na­ti­on’. Veel Au­stra­li­ërs ne­men op de­ze dag vrij en vie­ren een soort ko­nings­dag.

Net als op veel an­de­re plaat­sen in Au­stra­lië liep Perth er gis­te­ren op zijn paas­best bij, waar­bij rond de ra­ce­baan de da­mes ui­ter­aard ook een haar­de­co­ra­tie droe­gen. Ko­nin­gin Máxi­ma kon niet ach­ter­blij­ven en droeg ui­ter­aard ook een hoed. Het paar be­keek te­vens een ra­ce die op de baan in Perth werd ge­re­den en schud­de han­den met paar­den­ei­ge­na­ren, trai­ners en joc­keys.

De dag be­gon op het hoofd­kan­toor van Shell Au­stra­lië. Daar was aan­dacht voor de bouw van een enorm schip dat vloei­baar gas ver­werkt. Vol­gens het olie­be­drijf kan het drij­ven­de pro­duc­tie­vaar­tuig er­voor zor­gen dat er in de toe­komst ener­gie kan wor­den ge­won­nen en ge­trans­por­teerd, zon­der dat daar op land lei­din­gen en pro­duc­tie­fa­ci­li­tei­ten voor moe­ten wor­den aan­ge­legd.

Ook werd een be­zoek ge­bracht aan de Cur­tin Uni­ver­si­teit in Perth, waar het paar Ne­der­land­se stu­den­ten ont­moet­te en een pre­sen­ta­tie kreeg over het ge­bruik van 3D-tech­no­lo­gie bij het doen van we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.

Van­daag gaat het staats­be­zoek ver­der in de Au­stra­li­sche hoofd­stad Can­ber­ra. Dan is het tijd voor het plech­ti­ge ge­deel­te van de vi­si­te. Zo ont­moet het ko­nink­lijk paar de gou­ver­neur-ge­ne­raal, die de ver­te­gen­woor­di­ger is van ko­nin­gin Eli­za­beth, het staats­hoofd van Au­stra­lië. Ook wordt een krans ge­legd bij het graf van de on­be­ken­de sol­daat en wordt een be­zoek ge­bracht aan het MH17-mo­nu­ment. ’s Avonds bie­den vorst en vor­stin aan de gou­ver­neur­ge­ne­raal een pi­a­no­con­cert van de ge­broe­ders Jus­sen aan in het we­reld­be­roem­de ope­ra­ge­bouw van Syd­ney. (De Te­le­graaf/ fo­to: vor­sten.nl) 12:00 Ani­ma­ti­on mo­vie:

Bal­to

13:25 Co­me­dy se­rie:

30 Rock

13:50 Ani­ma­ti­on mo­vie: Poké­mon: Lu­ca­rio and the Mys­tery of Mew 15:30 Mo­vie: An­ger

Ma­na­ge­ment

17:25 Mo­vie: Match­s­tick

Men

19:30 The Voi­ce - The Road

to the Li­ve Shows 20:35 Hor­ror se­rie: The 09:30 Just for laughs

09:55 Se­rie: Adaal­at (Herh.) 10:40 Mo­vie: Kab­hi Kab­hie 13:50 Mo­vie: Garv

16:45 Just for laughs

17:10 Mo­vie: Bang Bang 20:00 Se­rie: Adaal­at

20:40 Cri­me se­rie: Qu­an­ti­co 21:35 Se­rie: Cri­me Patrol 22:15 Mo­vie: Baabul

01:25 Mo­vie: Garv

04:00 Mo­vie: Bang Bang 06:35 Mo­vie: Baabul 07:00 BBC Nieuws

07:35 Bri­bi Mi­ni­s­tries 08:10 Fit­ness: Zus­ka

Wor­kout 1

08:40 Alad­din

09:10 Ca­rib­bean New­sli­ne 09:40 Chop­ped

10:25 Tv.Film:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.