37.000 Ne­der­lan­ders klaar om te hel­pen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Het bur­ger­hulp­team Rea­dy2Help van het Ro­de Kruis is de af­ge­lo­pen twee jaar meer dan twee­hon­derd keer in­ge­zet in nood­si­tu­a­ties. Dat is veel meer dan ge­dacht, want de or­ga­ni­sa­tie was uit­ge­gaan hoog­uit tien keer per jaar een be­roep te hoe­ven doen op de­ze hulp­ver­le­ners.

In 2014 deed het Ro­de Kruis een op­roep aan Ne­der­lan­ders zich te mel­den als vrij­wil­li­ger. Maar liefst 37.000 land­ge­no­ten heb­ben zich in die pe­ri­o­de ge­meld om als hulp­ver­le­ner in­ge­zet te wor­den als Ne­der­land ge­trof­fen zou wor­den door een ramp of groot­scha­li­ge ca­la­mi­teit. “Gro­te ram­pen ble­ven ons ge­luk­kig be­spaard, maar de ani­mo van vrij­wil­li­gers om de han­den uit de mou­wen te ste­ken was er wel. Van­daar dat we ook op an­de­re ge­bie­den hulp kon­den bie­den. Zo­als tij­dens de vluch­te­lin­gen­cri­sis en de hit­te­golf de­ze zo­mer”, weet Ro­de Kruis­di­rec­teur Gijs de Vries.

“Ik heb me ge­meld om hulp te bie­den in nood­si­tu­a­ties”, zegt Di­a­ne Me­ij­boom uit Zoe­ter­meer. “Zo wil­de ik niet toe­kij­ken tij­dens de vluch­te­lin­gen­op­vang in Ne­der­land. Ik heb toen veld­bed­jes klaar­ge­zet, de­kens uit­ge­deeld en men­sen op­ge­van­gen. Kort­om, ik kon iets be­te­ke­nen voor een an­der en dat was fijn. Ik blijf ge­woon in­ge­schre­ven en als er weer een be­roep op mij ge­daan wordt, zal ik ze­ker hulp bie­den.” “We zijn ont­zet­tend trots op ons bur­ger­hulp­net­werk dat van­daag pre­cies twee jaar be­staat. Met meer dan 37.000 men­sen kun­nen we snel an­de­ren hel­pen waar dat no­dig is. Voor­al in de gro­te ste­den heb­ben we veel aan­mel­din­gen, blijkt uit on­der­zoek dat we heb­ben uit­ge­voerd”, al­dus De Vries. “Zo we­ten we ook dat 65 pro­cent van de deel­ne­mers vrouw is.”

“In tij­den van nood kan ie­der­een haar of zijn steen­tje bij­dra­gen om leed te ver­zach­ten of een drei­ging te be­per­ken”, stelt De Vries. “On­ge­train­de hel­pers die be­reid zijn om zand­zak­ken te vul­len, te tol­ken, schoon te ma­ken, sneeuw te rui­men of slaap­plaat­sen te re­ge­len. Ie­der­een kan hel­pen, juist ook zon­der me­di­sche ken­nis of vaar­dig­he­den. Het gaat er om dat in acu­te nood er een net­werk is dat re­gu­lie­re hulp­ver­le­ners als po­li­tie, brand­weer, am­bu­lan­ce en ge­train­de vrij­wil­li­gers van het Ro­de Kruis kan on­der­steu­nen.”

“Het is te ho­pen dat ech­te ram­pen uit­blij­ven, maar soms is ook een ex­tra hand­je no­dig om tij­dens de hit­te ou­de­ren van wa­ter te voor­zien, zand­zak­ken te vul­len bij drei­gen­de dijk­door­bra­ken, voed­sel­pak­ket­ten te ma­ken. On­zicht­ba­re nood­si­tu­a­ties waar hulp bij no­dig is”, al­dus de woord­voer­der. (De Te­le­graaf/ fo­to: weert­de­gekste.nl)

Een vrij­wil­li­gers van het Ro­de Kruis helpt bij vluch­te­lin­gen­op­vang in Ne­der­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.