Ver­hou­ding pro­ces­kos­ten min­der ex­treem

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

GRONINGEN - De NAM komt naar aan­lei­ding van gro­te com­mo­tie over to­ren­ho­ge pro­ces­kos­ten voor af­wik­ke­ling van aard­be­vings­scha­de met ei­gen, aan­zien­lijk min­der dra­ma­ti­sche cij­fers. De­ze week werd Groningen op­ge­schrikt door het nieuws dat tot ne­gen­tig pro­cent van her­stel­bud­get­ten op gaat aan on­der­zoek­sen re­ken­werk en dus niet aan bij­voor­beeld met­sel­werk. Vol­gens de NAM gaat het om 29 pro­cent, laat de on­der­ne­ming dins­dag we­ten. “NAM was on­ple­zie­rig ver­rast door be­rich­ten over een ver­meen­de ‘90-10’-ver­hou­ding bij de ver­de­ling van pro­ces­kos­ten ver­sus prak­ti­sche aan­pak”, er­kent ze. On­der meer woe­den­de Twee­de Ka­mer­le­den en pro­mi­nen­te be­lan­gen­ver­e­ni­gin­gen voor ge­du­peer­den van mijn­bouw­scha­de kwa­men vo­ri­ge week mas­saal in het ge­weer.

San­der van Root­se­laar van NAM re­kent voor: “Het snijdt geen hout. Van­af 2012 tot en met sep­tem­ber 2016 werd vol­gens ons 71 pro­cent van het geld be­steed aan scha­de­com­pen­sa­tie. 29 pro­cent ging op aan de pro­ces­kos­ten.” Daar­bij le­ve­ren al­ler­lei ex­perts hun bij­dra­ge. “Dat kan even­goed be­ter, dat is ook in het be­lang van be­wo­ners, maar het is wel een heel an­de­re ver­hou­ding. Er zit niet zo­veel in de over­head, dat her­ken­nen we niet. Dat is te kort door de bocht.” De gas­ex­ploi­tant be­na­drukt dat uit­ein­de­lijk al­le kos­ten hoe dan ook voor re­ke­ning van NAM ko­men.

Vol­gens het be­drijf is het op­val­len­de cij­fer van ne­gen­tig pro­cent on­te­recht af­ge­leid uit de kwar­taal­rap­por­ta­ge van Na­ti­o­naal Co­ör­di­na­tor Groningen Hans Al­ders. “Er is se­lec­tief ge­ke­ken naar ge­ge­vens en te­vens over een kor­te­re pe­ri­o­de. Dat heeft de uit­komst van de re­ken­som be­ïn­vloed.” Er zijn door de NAM een aan­tal gro­te en du­re scha­de­com­pen­sa­ties uit­ge­keerd, be­na­drukt Van Root­se­laar. “En de­ze zijn niet mee­ge­no­men in de be­re­ke­ning, om­dat die voor de sa­men­stel­lers bui­ten beeld wa­ren.”

De ver­hou­ding van pro­ces­kos­ten in ver­hou­ding tot het fei­te­lij­ke her­stel werd van­af 2016 niet gun­sti­ger. NAM er­kent dat kos­ten­ver­de­ling lang­zaam met pro­cen­ten ver­schuift, van­we­ge klei­ne­re scha­des en een toe­na­me aan con­tra-ex­per­ti­ses. Het be­drijf wil daar­om dat het Cen­trum voor Vei­lig Wo­nen (CVW) in Ap­pin­ge­dam, dat scha­de­her­stel af­han­delt be­staan­de pro­ces­sen van scha­de-af­han­de­ling kri­tisch on­der de loep neemt.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.