Geld­smijtrel: zor­gen in ka­mer

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Ka­mer­le­den zijn ge­schrok­ken van de uit­kom­sten van het on­der­zoek naar de uit­ga­ven van de cen­tra­le on­der­ne­mings­raad van de po­li­tie. “Zeer ver­ont­rus­tend”, zei D66-Twee­de Ka­mer­lid Kees Ver­hoe­ven gis­te­ren.

“Het is goed dat er aan­gif­te is ge­daan. Het is evi­dent dat ook de rol van de voor­ma­li­ge korps­chef (Gerard Bou­man, red.) ver­der on­der de loep ge­no­men moet wor­den. Als de vraag wordt op­ge­wor­pen of er geld be­taald is voor ex­tra steun van een on­der­ne­mings­raad aan een po­li­tiek pro­ject dan moet die vraag on­der­zocht wor­den”, al­dus Ver­hoe­ven.

De ‘geld­smijtrel’ bij de po­li­tie kwam aan het rol­len na pu­bli­ca­ties in De Te­le­graaf over du­re COR-fees­ten in on­der meer het Am­stel­ho­tel in Am­ster­dam. VVD-frac­tie­lei­der Hal­be Zijlstra laat we­ten dat hij zelf zoon is van een po­li­tie­man en dat hij heeft ge­leerd dat juist de po­li­tie bo­ven el­ke twij­fel moet zijn ver­he­ven. Hij vindt een ex­tern on­der­zoek no­dig, maar het is geen kwes­tie voor de po­li­tiek.

Ka­mer­lid Ah­med Mar­couch van re­ge­rings­par­tij PvdA laat we­ten dat in­te­gri­teit en trans­pa­ran­tie cru­ci­aal zijn voor het func­ti­o­ne­ren van de po­li­tie. “Al­le dien­ders en ui­ter­aard hun ba­zen moe­ten van on­be­spro­ken ge­drag zijn en in al­le open­heid en ver­trou­wen hun be­lang­rijk werk kun­nen doen. Het is daar­om goed dat de­ze zaak tot op de bo­dem wordt uit­ge­zocht.”

Ni­ne Kooi­man van de SP vindt dat de geld­ver­spil­ling, zo­als over­nach­tin­gen in het Am­stel Ho­tel, niet is goed te pra­ten. Ze wil een on­af­han­ke­lijk on­der­zoek naar de kwes­tie. Eén van de vra­gen die ze heeft, is of de mi­nis­ter van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie iets heeft ge­we­ten. Ze vreest dat de ‘sla­ger zijn ei­gen vlees keurt’ als het mi­nis­te­rie het on­der­zoek zelf doet. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.