Haal drem­pels weg bij door­stro­ming mid­del­ba­re scho­lie­ren

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - De PvdA vindt dat al­le mid­del­ba­re scho­lie­ren, on­ge­acht hun ge­mid­deld cij­fer, het recht moe­ten krij­gen om door te stro­men naar een ho­ger school­ni­veau. Nu is dat over­stap­pen van bij­voor­beeld ha­vo naar vwo nog aan al­ler­lei re­gels ge­bon­den.

“Die moe­ten al­le­maal ver­dwij­nen”, zo stelt PvdA-Ka­mer­lid Joy­ce Ver­mue bij de be­han­de­ling van de on­der­wijs­be­gro­ting. “Nu spre­ken scho­len on­der­ling een toe­la­tings­co­de af. Het cij­fer­ge­mid­del­de moet dan mi­ni­maal 6,8 zijn. Wij wil­len af van al­le drem­pels die na het be­ha­len van een di­plo­ma wor­den op­ge­wor­pen.” Ook wil Ver­mue dat leer­lin­gen al eer­der, in de der­de of vier­de klas, een stap om­hoog kun­nen zet­ten.

Het ka­bi­net kon­dig­de maan­dag wel aan werk te ma­ken van de over­stap van vm­bo naar ha­vo, maar wil daar­voor nog wel cri­te­ria op­stel­len. Vol­gens mi­nis­ter Jet Bus­se­ma­ker en staats­se­cre­ta­ris San­der Dek­ker van On­der­wijs, die maan­dag een plan voor ge­lij­ke kan­sen in het on­der­wijs pre­sen­teer­den, is dat no­dig om te voor­ko­men dat leer­lin­gen uit­val­len als het te moei­lijk blijkt.

Vol­gens Ver­mue la­ten scho­len al­leen kin­de­ren door­stro­men die 100 pro­cent ze­ker sla­gen op het ho­ge­re ni­veau. “Scho­len zijn veel te bang voor hun ren­de­ments­cij­fers. Als een leer­ling het ho­ger­op pro­beert en het niet haalt, straalt dat ne­ga­tief af op de school.” De so­ci­aal­de­mo­cra­ten wil­len daar­om dat de on­der­wijs­in­spec­tie een school niet al­leen af­re­kent op cij­fers en slaag- en zak­per­cen­ta­ges, maar ook kijkt naar het bie­den van ge­lij­ke kan­sen. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.