Po­li­tie mag niet et­nisch pro­fi­le­ren in ver­keer

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - De po­li­tie mag op straat niet zo­maar een wil­le­keu­rig voer­tuig uit­kie­zen voor een ver­keers­con­tro­le op ba­sis van uit­slui­tend de et­ni­sche of re­li­gi­eu­ze ken­mer­ken of ach­ter­gron­den van de be­stuur­der of de in­zit­ten­de. Dat heeft de Ho­ge Raad gis­te­ren be­paald in een zaak over zo­ge­noem­de dy­na­mi­sche ver­keers­con­tro­les.

Bij dit soort con­tro­les wordt een au­to tot stop­pen ge­maand van per­so­nen van wie de po­li­tie denkt dat zij cri­mi­neel ac­tief zijn. De agen­ten zijn vaak niet van de ver­keers­po­li­tie, maar van de re­cher­che. De Ho­ge Raad komt met de uit­spraak in een zaak waar­in een ver­dach­te werd vrij­ge­spro­ken van drugs­be­zit bij zo’n dy­na­mi­sche ver­keers­con­tro­le. In dit spe­ci­fie­ke ge­val had de po­li­tie vol­gens het hoog­ste rechts­col­le­ge ech­ter juist ge­han­deld om­dat hier­bij eerst daad­wer­ke­lijk rij­be­wijs en ken­te­ken wer­den ge­con­tro­leerd.

“De po­li­tie mag bij het se­lec­te­ren van een au­to voor een con­tro­le niet dis­cri­mi­ne­ren, maar daar­van is in dit ge­val niets ge­ble­ken”, al­dus de Ho­ge Raad. De zaak moet over wor­den ge­daan om­dat de po­li­tie, an­ders dan het hof eer­der be­paal­de, de be­voegd­heid tot ver­keers­con­tro­le niet on­ei­gen­lijk heeft ge­bruikt.

An­ne Ma­rie Zwa­ne­veld, om­buds­man in Rotterdam, zei vo­ri­ge week tij­dens een de­bat op de Po­li­tie­aca­de­mie dat agen­ten al­tijd moe­ten kun­nen uit­leg­gen waar­om ze ie­mand staan­de hou­den. “Je hebt in prin­ci­pe het recht om met rust ge­la­ten te wor­den.” Tij­dens die bij­een­komst gaf korps­chef Erik Aker­boom toe dat con­tro­les waar­bij al­leen et­ni­ci­teit een rol speelt ‘he­laas vaak voor­ko­men’. “Het is een ur­gent en groot pro­bleem van en voor de po­li­tie.”

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.