In­schrij­ving be­vol­kings­re­gis­ter recht bur­ger

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - De na­ti­o­na­le om­buds­man Rei­nier van Zut­phen heeft gis­te­ren aan­dacht ge­vraagd voor pro­ble­men rond de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen. Vol­gens Van Zut­phen wei­ge­ren ge­meen­ten soms men­sen in te schrij­ven. In die ge­val­len kun­nen men­sen geen aan­spraak ma­ken op voor­zie­nin­gen, zo­als een bij­stands­uit­ke­ring.

Van Zut­phen waar­schuwt dat men­sen in een vi­ci­eu­ze cir­kel te­recht kun­nen ko­men als ze ner­gens wor­den in­ge­schre­ven. Ge­meen­ten moe­ten vol­gens hem dan ook maat­werk bie­den, zo­dat ie­de­re bur­ger zich kan in­schrij­ven. Hij wijst erop dat de hui­di­ge vorm van de BRP, die ge­kop­peld is aan een adres, wel­licht toe is aan ver­van­ging. Ook kan vol­gens hem wor­den ge­ke­ken naar een min­der strik­te kop­pe­ling tus­sen het BRP en voor­zie­nin­gen.

Het is de na­ti­o­na­le om­buds­man niet dui­de­lijk hoe­veel per­so­nen zich niet kun­nen in­schrij­ven. Wel zijn er en­ke­le hon­der­den klach­ten bin­nen­ge­ko­men die be­trek­king heb­ben op pro­ble­men met een in­schrij­ving in het BRP. Het gaat bij­voor­beeld om men­sen die dak­loos zijn ge­raakt of een we­reld­reis ma­ken en dus lan­ge tijd niet in Ne­der­land ver­blij­ven. (De Te­le­graaf/ fo­to: na­ti­o­na­le­om­buds­man. nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.