Pauw ge­no­mi­neerd voor bes­te vrou­wen­voet­bal­coach 2016

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bonds­coach Ve­ra Pauw van het na­ti­o­na­le elf­tal van Zuid-Afri­ka wordt mo­ge­lijk uit­ge­roe­pen tot bes­te trai­ner van 2016 in het vrou­wen­voet­bal.

De 53-ja­ri­ge Am­ster­dam­se en ex-bonds­coach van de Oran­je­vrou­wen is één van de tien ge­no­mi­neer­den die kans ma­ken op de pres­ti­gi­eu­ze prijs, zo maak­te de we­reld­voet­bal­bond FIFA gis­te­ren be­kend.

Pauw neemt het op te­gen Phi­lip­pe Ber­ge­roo (Frank­rijk), Jill El­lis (VS), Jo­hn Herd­man (Ca­na­da), Sil­via Neid (Duits­land), Gerard Pre­cheur (Olym­pi­que Ly­on), Pia Sund­ha­ge (Zwe­den), Os­wal­do Va­dao (Bra­zi­lië), Mar­ti­na Vos­sTeck­len­burg (Zwit­ser­land) en Tho­mas Wör­le (Bay­ern Mün­chen).

On­langs kon­dig­de Pauw aan te ver­trek­ken bij Zuid-Afri­ka, waar­mee ze af­ge­lo­pen zo­mer strand­de in de groeps­fa­se van de Olym­pi­sche Spe­len. De voor­ma­lig in­ter­na­ti­o­nal van Oran­je was eer­der bonds­coach van Ne­der­land (20042010), Schot­land (19982004) en Rus­land (2011). De win­naar of win­na­res wordt ge­ko­zen door de trai­ners en aan­voer­ders van al­le na­ti­o­na­le elf­tal­len, het pu­bliek en de me­dia. Er kan ge­stemd wor­den tus­sen 4 en 22 no­vem­ber. Op 2 de­cem­ber is een short­list van drie per­so­nen ge­pu­bli­ceerd.

De FIFA maakt de­ze week ook de ge­no­mi­neer­den be­kend voor de an­de­re ca­te­go­rie­ën, waar­on­der de bes­te voet­bal­ler/voet­bal­ster van het jaar, de bes­te coach bij de man­nen en de Pus­kas Award voor het mooi­ste doel­punt van 2016.

Al­le prij­zen wor­den uit­ge­reikt tij­dens het voet­bal­ga­la van de FIFA op 9 ja­nu­a­ri.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.