In­ter­na­zi­o­na­le zet Frank De Boer op straat

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het doek is ge­val­len voor Frank de Boer bij In­ter­na­zi­o­na­le. De 46-ja­ri­ge trai­ner heeft niet aan de ver­wach­tin­gen van de club­lei­ding kun­nen vol­doen en is gis­te­ren ont­sla­gen. De Boer stond nog geen drie maan­den aan het roer bij de club uit Mil­aan, waar hij af­ge­lo­pen zo­mer voor drie jaar te­ken­de. Zijn ta­ken wor­den voor­lo­pig over­ge­no­men door Ste­fa­no Vec­chi, trai­ner van de be­lof­ten­ploeg De Boer werd be­gin au­gus­tus, vlak voor de start van het nieu­we sei­zoen, aan­ge­steld als op­vol­ger van Ro­ber­to Man­ci­ni. De ex-trai­ner van Ajax had het van­af het be­gin moei­lijk bij In­ter. De Se­rie A werd moei­zaam ge­start, waar­door er in de me­dia al vroeg ge­roe­pen werd om een ont­slag van de trai­ner. Na elf com­pe­ti­tie­wed­strij­den en slechts veer­tien pun­ten is In­ter te­rug te vin­den op een te­leur­stel­len­de twaalf­de plaats. Ook in de Eu­ro­pa Le­a­gue ken­de De Boer wei­nig suc­ces. In Groep K staat In­ter laat­ste met slechts drie pun­ten uit even­veel wed­strij­den.

Vo­ri­ge week werd nog het ver­trou­wen in De Boer uit­ge­spro­ken. Maar na een nieu­we ne­der­laag af­ge­lo­pen week­end te­gen Samp­do­ria wis­ten de Ita­li­aan­se kran­ten het ze­ker: het was ein­de ver­haal voor De Boer. Twee da­gen voor de ont­moe­ting met Sout­hamp­ton in de Eu­ro­pa Le­a­gue wordt De Boer op straat ge­zet.

(VZ)

Het doek is ge­val­len voor Frank de Boer bij In­ter­na­zi­o­na­le. De 46-ja­ri­ge trai­ner heeft niet aan de ver­wach­tin­gen van de club­lei­ding kun­nen vol­doen. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.