Aan­slag voor­ko­men bij kwa­li­fi­ca­tie­du­el

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In Sau­di-Ara­bië is af­ge­lo­pen maand ge­pro­beerd een aan­slag te ple­gen. De­ze werd ter­nau­wer­nood voor­ko­men door de au­to­ri­tei­ten.

Het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken in Sau­di-Ara­bië meld­de gis­te­ren dat er vier ar­res­ta­ties zijn ge­daan, van­we­ge plan­nen om een bom tot ont­plof­fing te bren­gen bij het Ko­ning Ab­dul­lah Sports Ci­ty Sta­di­um, tij­dens of rond­om het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el tus­sen de Ver­e­nig­de Ara­bi­sche Emi­ra­ten en het thuis­land. Er wa­ren op 11 ok­to­ber on­ge­veer zes­tig­dui­zend fans aan­we­zig in het sta­di­on en bonds­coach Bert van Mar­wijk (fo­to) zat tij­dens de 3-0 ze­ge op de bank. Vol­gens een woord­voer­der zat IS ach­ter de ge­plan­de aan­slag. “IS pro­beert ope­ra­ties uit te voe­ren die re­sul­te­ren in een groot aan­tal slacht­of­fers”, al­dus de woord­voer­der op een pers­con­fe­ren­tie.

Een vei­lig­heids­of­fi­ci­al voeg­de er­aan toe dat er een voer­tuig met 400 ki­lo aan ex­plo­sie­ven werd aan­ge­trof­fen na­bij het sta­di­on. “De ver­dach­ten had­den plan­nen om de toe­schou­wers op de par­keer­plaats te tref­fen of de fans in het sta­di­on.”

“Een vre­se­lijk sce­na­rio had plaats­ge­von­den als het voor­werp was ont­ploft ter­wijl de toe­schou­wers het sta­di­on zou­den ver­la­ten.” Een der­ge­lij­ke hoe­veel­heid aan ex­plo­sie­ven zou vol­gens de of­fi­ci­al voor een ra­va­ge van bij­na een vier­kan­te ki­lo­me­ter kun­nen zor­gen.

(Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.