KNVB-puin­hoop gro­ter dan ooit

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Wil­fred Ge­nee snapt niet waar­om Jo­hn Jaak­ke ‘ja’ heeft ge­zegd te­gen een func­tie als ad­vi­seur van de raad van com­mis­sa­ris­sen van de KNVB. Zijn komst werd be­kend kort na­dat PSV-di­rec­teur Toon Ger­brands op­stap­te als com­mis­sa­ris bij de Ere­di­vi­sie CV, om­dat clubs zou­den twij­fe­len aan zijn in­te­gri­teit. Jaak­ke heeft als voor­ma­lig voor­zit­ter van Ajax ook geen on­par­tij­dig ima­go.

“Jaak­ke is ab­so­luut geen on­aar­di­ge man. Je vraagt je al­leen af waar­om hij zich na Ajax op­nieuw in het wes­pen­nest van de voet­bal­le­rij be­geeft. IJ­del­heid heeft toch gren­zen?”, vraagt pre­sen­ta­tor Ge­nee zich af in zijn co­lumn voor het Al­ge­meen Dag­blad. “Nooit eer­der was de puin­hoop bij de KNVB zo groot. Te­ge­lijk vraag je je af wat de clubs be­zielt om een zo sterk ge­kleur­de ad­vi­seur aan te stel­len. Juist neu­tra­le ad­vi­seurs had­den de druk enigs­zins van de ke­tel kun­nen ha­len.” Vol­gens Ge­nee wor­den er ‘nu al­ler­lei idi­o­te keu­zes ge­maakt door door­gaans slim­me men­sen’. “Daar weet Jo­hn Jaak­ke ge­luk­kig al­les van. Bin­nen­kort ver­schijnt er een in­ter­view met hem in het blad Exe­cu­ti­ve Fi­nan­ce. De kop: ‘Ook ver­stan­di­ge men­sen ne­men dom­me be­slis­sin­gen’. I rest my ca­se.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.