Brit­se tur­ner ge­schorst na be­le­di­gen is­lam

Times of Suriname - - SPORT -

TURNEN - Louis Smith is door de Brit­se turn­bond voor twee maan­den ge­schorst als ge­volg van een vi­deo waar­in de tur­ner sa­men met zijn col­le­ga Lu­ke Car­son de is­lam be­le­digt. Car­son, die vo­rig jaar stop­te met turnen, heeft een waar­schu­wing ge­kre­gen. “Louis Smith heeft toe­ge­ge­ven dat zijn ge­drag een over­tre­ding van on­ze ge­drags­re­gels was’’, laat de Brit­se turn­bond in een ver­kla­ring we­ten. “Het is heel jam­mer dat on­ze or­ga­ni­sa­tie na een zo­mer vol his­to­ri­sche re­sul­ta­ten nu moet op­tre­den te­gen twee be­ken­de le­den die de ge­drags­re­gels heb­ben over­tre­den’’, zei voor­zit­ter Ja­ne Al­len.

De En­gel­se krant The Sun toon­de vo­ri­ge maand al de vi­deo waar­op de twee tur­ners tij­dens een brui­loft in een ho­tel de­den als­of ze zit­ten te bid­den ter­wijl ze ‘Al­lah Ak­bar’ rie­pen. Smith won zo­wel op de Spe­len van Lon­den in 2012 als vier jaar la­ter in Rio zil­ver op het on­der­deel vol­ti­ge.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.