Het wordt een span­nen­de Sa­van­ne Ral­ly

Times of Suriname - - SPORT -

AUTOSPORT – “Het zal een span­nen­de en leu­ke Sa­van­ne Ral­ly wor­den”, zei hoofd­uit­zet­ter en win­naar van de Sa­van­ne Ral­ly 2015, AW Brak­ke, maan­dag bij de teach-in in de zaal van Fer­nan­des Au­to­han­del. Tot maan­dag heb­ben 53 equi­pes zich op­ge­ge­ven om drie da­gen de sa­van­ne in te gaan. De start van de Isu­zu To­tal Sa­van­ne Ral­ly 2016 is vrij­dag en duurt tot en met zon­dag on­der aus­pi­ci­ën van de Su­ri­naam­se Au­to Ral­ly Klub. Brak­ke geeft ver­der aan dat de uit­zet­ters al­les heb­ben ge­daan, om de deel­ne­mers een pret­ti­ge ral­ly te be­zor­gen. De Sa­van­ne Ral­ly-win­naar van 2015 zegt dat de­ze ral­ly op een rus­tig tem­po ge­re­den kan wor­den. Hij wil­de niet ver­tel­len wel­ke ge­bie­den aan­ge­daan zul­len wor­den. Voor­zit­ter Diego Chin A Sen zegt dat de ral­ly in eer­ste in­stan­tie vier da­gen zou du­ren, maar is te­rug­ge­bracht naar drie da­gen. Al­les was in or­de ge­maakt voor vier da­gen. “De rit­ten wa­ren al uit­ge­zet.” Ge­zien de om­stan­dig­he­den in het land heeft de SARK sa­men met de spon­so­ren be­slo­ten de ral­ly naar drie da­gen te bren­gen. Chin A Sen zegt dat hier­door het in­schrijf­geld ook naar be­ne­den ge­drukt kon wor­den, waar­door meer ral­ly­rij­ders deel kun­nen ne­men. Hij ver­wacht bij de start rond 55 equi­pes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.