Jo­poi heeft stra­te­gie klaar­lig­gen te­gen Leo Vic­tor

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Rey­mond Jo­poi, de trai­ner van PVV, heeft al een stra­te­gie klaar­lig­gen te­gen Leo Vic­tor in de eer­ste wed­strijd van het sei­zoen in de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. De­ze sei­zoen­ope­ner wordt van­daag in het Es­sed­sta­di­on af­ge­werkt om 20.00 uur. Jo­poi geeft aan dat de Leeu­wen de fa­vo­riet zijn in dit du­el, maar hij heeft al een wed­strijd­plan klaar om te­gen hen uit te ko­men. Hij weet dat de te­gen­stan­der al ja­ren op het hoog­ste ni­veau voet­balt en be­schikt over en­ke­le top­spe­lers, maar hij ge­looft in zijn team. De trai­ner zegt ver­der dat hij een goe­de voor­be­rei­ding ach­ter de rug heeft en in de af­ge­lo­pen trans­fer­pe­ri­o­de heeft het be­stuur en­ke­le spe­lers aan­ge­trok­ken om de se­lec­tie te ver­ster­ken. Zo zijn Jim­my Pa­trick en Bri­an Dam­ba van In­ter Moen­go Tapoe aan­ge­trok­ken. PVV kwam vo­rig sei­zoen in de eer­ste klas­se uit, maar dit sei­zoen zit het team van Jo­poi in de top­klas­se. De trai­ner weet dat geen en­kel team dit sei­zoen zal de­gra­de­ren, maar hij wil toch een goe­de pres­ta­tie, die door­slag­ge­vend kan zijn voor de ko­men­de sei­zoe­nen, neer­zet­ten. Jo­poi wil in de mid­den­moot met zijn team ein­di­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.