Droom Mar­si­din in ver­vul­ling

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – “Mijn droom is in ver­vul­ling ge­gaan”, zegt de 16-ja­ri­ge Jay­cee Mar­si­din, die on­langs naar de club Man­ches­ter Ci­ty in Man­ches­ter, En­ge­land, was voor een cli­nic. Mar­si­din ver­trok op 18 ok­to­ber rich­ting En­ge­land en de cli­nic duur­de van 21 tot en met 28 ok­to­ber. De Ro­bin­hood­er keer­de 29 ok­to­ber te­rug naar Su­ri­na­me.

Mar­si­din geeft aan dat hij de tijd van zijn le­ven heeft ge­had bij Man­ches­ter Ci­ty. Hij train­de twee tot drie keer per dag en hij vond het leuk om in een koud kli­maat te trai­nen. Hij zegt veel ge­leerd te heb­ben en de op­ge­da­ne ken­nis zal hem goed doen tij­dens de jeugd­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. Hij heeft een rond­lei­ding ge­kre­gen in het Eti­had Sta­di­on, de thuis­ha­ven van de club, dat het der­de groot­ste sta­di­on van En­ge­land is. Mar­si­din mocht ook de wed­strijd tus­sen Man­ches­ter Ci­ty en Sout­hamp­ton mee­ma­ken, die in een ge­lijk­spel ein­dig­de. Hij ont­moet­te ook Ra­heem Ster­ling, een van de ster­spe­lers van de club. Tot slot geeft hij aan dat hij har­der zijn best zal doen, om in de toe­komst nog meer kan­sen te krij­gen om naar het bui­ten­land te gaan voor zul­ke cli­nics. Ros­cel­lo Vlij­ter, ploeg­ge­noot van Mar­si­din bij Ro­bin­hood, had ook de mo­ge­lijk­heid naar Man­ches­ter te gaan, maar door om­stan­dig­he­den is het hem niet ge­lukt om de­ze cli­nic bij te wo­nen. In mei von­den de Di­gi­cel Kick­start Cli­nics in Su­ri­na­me plaats, waar­aan 29 spe­lers van 14 tot en met 16 jaar mee­de­den. De­ze cli­nics wer­den ver­zorgd door Le­wis Childs, een coach van Man­ches­ter Ci­ty. Van de­ze 29 spe­lers wer­den Mar­si­din, Vlij­ter en Feran­do Hoe­pel ge­se­lec­teerd voor de vol­gen­de fa­se van de Di­gi­cel Kick­start Cli­nics, die in ju­ni op Ja­mai­ca plaats­vond. Aan de­ze fa­se de­den ook de bes­te drie voet­bal­lers, in de­ze leef­tijds­ca­te­go­rie, van der­tien an­de­re Ca­ri­bi­sche lan­den mee. Uit­ein­de­lijk wer­den twaalf spe­lers ge­ko­zen om naar Man­ches­ter te gaan. Mar­si­din en Vlij­ter be­hoor­den tot de­ze groep, ter­wijl Hoe­pel het nog net niet haal­de.

Jay­cee Mar­si­din in trai­ning bij de club Man­ches­ter Ci­ty. (Fo­to: Col­lec­tie Jay­cee Mar­si­din)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.