Na­tio ver­trekt 10 no­vem­ber naar Ja­mai­ca

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – De Su­ri­naam­se voet­bal­se­lec­tie ver­trekt op 10 no­vem­ber rich­ting Ja­mai­ca om de cru­ci­a­le in­haal­wed­strijd te spe­len in het ka­der van de Ca­rib­bean Cup 2016. De wed­strijd wordt op 13 no­vem­ber ge­speeld in het Na­ti­o­nal Sta­di­um.

Tech­nisch di­rec­teur Ro­nald Kolf van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond zegt dat de jon­gens nu be­zig zijn met hun ver­e­ni­gin­gen, die de­ze week hun ope­nings­wed­strij­den zul­len spe­len in de top­klas­se. Vol­gens Kolf moe­ten de jon­gens zich maan­dag aan­mel­den bij de na­ti­o­na­le se­lec­tie, waar ze op de maan­dag en woens­dag trai­nin­gen zul­len af­wer­ken. “Het zal hier meer gaan om het tech­ni­sche en tac­ti­sche ge­deel­te”, zegt de tech­nisch di­rec­teur. De na­ti­o­na­le se­lec­tie kan geen oe­fen­wed­strij­den spe­len voor een goe­de voor­be­rei­ding. Kolf vindt het heel jam­mer dat de com­pe­ti­tie nu pas van start gaat. Hij had ge­hoopt dat het sei­zoen twee we­ken eer­der zou aan­van­gen. Hier­door zou­den de wed­strij­den heel goed val­len, met de cru­ci­a­le wed­strijd te­gen Ja­mai­ca. “Het moest pre­cies zo zijn ge­weest, hoe het was bij de Stars Cup. Na dit toer­nooi ge­speeld te heb­ben, heb­ben wij daar­na ge­speeld te­gen Gu­y­a­na en zo kon­den wij het maxi­ma­le ha­len uit de jon­gens.”

Door or­kaan Mat­thew was de­ze wed­strijd ver­scho­ven. Oor­spron­ke­lijk was de wed­strijd voor 5 ok­to­ber ge­pland. En­ke­le da­gen daar­na won Na­tio na ver­len­ging met 3-2 van Gu­y­a­na. Het buur­land is in­mid­dels uit­ge­scha­keld in de pou­le, Ja­mai­ca staat op de eer­ste plaats met een doel­sal­do van +2. Dat is een doel­punt meer dan Su­ri­na­me. Bei­de lan­den heb­ben drie pun­ten. De groeps­win­naar kwa­li­fi­ceert zich voor de Con­ca­caf Gold Cup 2017. Van de vier groe­pen spe­len de drie bes­te num­mers twee een play-off te­gen el­kaar en de win­naar speelt een play-off te­gen een land in Cen­traalA­me­ri­ka. De win­naar van de­ze wed­strijd is ook ge­plaatst voor de Con­ca­caf Gold Cup 2017. Cu­ra­çao en Mart­i­ni­que heb­ben zich al ge­plaatst voor de Con­ca­caf Gold Cup 2017.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.