Rob­bie Wil­li­ams last van ast­ma door span­ning over nieuw al­bum

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Rob­bie Wil­li­ams is erg ze­nuw­ach­tig nu zijn nieu­we al­bum bij­na ver­schijnt. De Brit­se zan­ger heeft door de ze­nu­wen weer last van zijn ast­ma­ti­sche aan­doe­ning ge­kre­gen. “Ik ben nog steeds een vrij neu­ro­tisch per­soon.

Nu mijn al­bum bij­na uit­komt (4 no­vem­ber), heb ik in­eens weer last van ast­ma. En van roos in mijn haar’’, ver­telt de 42-ja­ri­ge zan­ger in het “Maar gek ge­noeg is er ook een beet­je op­luch­ting: ik hoef niet meer per se de al­ler­groot­ste te zijn. Ik ben 42 jaar en ik voel dat de we­reld niet zo in mijn voor­deel meer is ge­scha­pen als in de tijd dat ik de kei­zer was, die pe­ri­o­de on­ge­veer vijf jaar na

An­gels. Toen hoef­de ik me ner­gens zor­gen om te ma­ken. El­ke song die ik uit­bracht werd goed ont­van­gen.” “De op­luch­ting zit er­in dat de book­ma­kers (wed­kan­to­ren) in­mid­dels echt te­gen me zijn. Drie te­gen één dat het me niet lukt, zou ik zeg­gen. Daar­door heb ik het ge­voel dat al­les wat nu volgt een bo­nus is’’, ver­telt de ar­tiest. Over de wed­den­schap­pen zegt hij: ‘’Op een num­mer 1-al­bum in En­ge­land durf ik nog wel te wed­den. Maar dat het al­bum in­ter­na­ti­o­naal net zo goed ver­koopt als pak­weg vijf­tien jaar ge­le­den is dan weer on­waar­schijn­lijk.” Wil­li­ams ver­telt dat zijn werk nieuw nut heeft ge­kre­gen sinds hij va­der is. “Mijn ge­zin heeft al­les ver­an­derd. Ik snap ei­gen­lijk niet meer wat ik pre­cies uit­spook­te in die ja­ren er­voor. De mu­ziek voel­de niet als een roe­ping en ook niet als een baan. Ik denk dat ik het deed om­dat het me als kind aan­trek­ke­lijk leek een be­roemd per­soon te zijn. Uit­ein­de­lijk werd ik het.” De ar­tiest ver­telt dat hij zich vaak el­len­dig voel­de. “Het gaf me geen vol­doe­ning. Ster­ker: het was het te­gen­over­ge­stel­de. Ik heb me vaak leeg ge­voeld. Ik wor­stel­de met mijn suc­ces en le­ven.” Dit ver­an­der­de met de komst van zijn vrouw en kin­de­ren. “In­eens heb ik door hoe het werkt: ik heb een baan die er­voor zorgt dat ik mijn ge­zin kan on­der­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.