Kar­ee­na helpt met ont­werp nieuw ap­par­te­ment

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Kar­ee­na Kap­oor Khan, die hoog­zwan­ger is, werkt mo­men­teel niet aan een film. Maar, dit be­te­kent niet dat ze in haar vrije tijd niets doet. Ze is al be­gon­nen met het ont­wer­pen van haar nieuw ap­par­te­ment in Ban­dra met de hulp van een in­te­ri­eur­ont­wer­per.

De­ze in­te­ri­eur­ont­wer­per is spe­ci­aal van­uit het bui­ten­land er­bij ge­haald om het nieu­we huis te ont­wer­pen. Kar­ee­na is kies­keu­rig en vindt het pret­tig om al­le ka­mers van haar nieu­we huis zelf in te rich­ten. Ter­wijl man­lief Saif in Ko­chi be­zig is met de op­na­mes voor zijn vol­gen­de film

be­steedt Be­bo ex­tra aan­dacht aan een ka­mer.

Het is na­tuur­lijk de ka­mer van hun ba­by. De

be­kijkt al­le de­tails per­soon­lijk en wil dat al­les per­fect moet zijn. Ze kiest al­ler­lei ba­by de­co­ra­ties uit van haar trips in In­dia en het bui­ten­land. Hoe­wel de­ze een fa­vo­rie­te ka­mer van Kar­ee­na zou kun­nen zijn, is Saif blij met hun ter­ras in de tuin, een zwem­bad, een fit­ness­ruim­te en een gro­te bi­bli­o­theek voor al zijn boe­ken. Vol­gens wa­ren de ‘Na­wabs’ en­ke­le maan­den ge­le­den al be­gon­nen met de in­rich­ting van hun kin­der­ka­mer. Het echt­paar had spul­len ge­kocht bij Har­rods, een zeer po­pu­lai­re win­kel in Lon­den. Het had de kin­der­ka­mer zelfs ver­fraaid met al­le be­no­digd­he­den zo­als ba­by­wieg en speel­goed.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.