So­naks­hi Sin­ha over haar fiT­NESS

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

So­naks­hi Sin­ha, die ac­tie ge­pro­beerd heeft in en sprak in een in­ter­view over haar fit­ness ‘man­tra’. Ze was op het kan­toor van pro­du­cent Vi­pul Shah Amrut­lal in And­heri, om haar vol­gen­de film

te pro­mo­ten. In speelt ze te­gen­over Jo­hn Abra­ham. So­na, die in de schijn­wer­pers was voor haar ge­wichts­pro­ble­men, lijkt nu fit­ter dan eer­der te zijn. Haar werd ge­vraagd door ver­slag­ge­vers of ze er­in slaagt om een pas­send ant­woord aan cri­ti­ci te ge­ven over haar ex­tra ge­wicht. “(Lacht) Ei­gen­lijk heeft het meer te ma­ken met een ver­an­de­ring van de le­vens­stijl. Om­dat ik er­voor kies om per keer aan een film te wer­ken, kan ik een be­paal­de trai­nings­rou­ti­ne vol­gen en op mijn voe­ding let­ten. Ik heb lang aan mijn con­di­tie moe­ten wer­ken. Jo­hn (Abra­ham) heeft mij een ex­tra mo­ti­va­tie ge­ge­ven” ver­tel­de de ac­tri­ce, die te­gen­woor­dig dui­de­lijk in een goe­de stem­ming is. Ge­vraagd werd hoe de

co-ster Jo­hn haar ge­ïn­spi­reerd heeft. “Jo­hn is zo streng als het om fit­ness gaat. Hij zal let­ter­lijk de on­ge­zon­de din­gen uit je mond ne­men. Ik let­te niet zo zeer op mijn voe­ding, tot­dat ik Jo­hn ont­moet­te. Het was goed om veel van hem te le­ren. Hij is een gro­te in­spi­ra­tie­bron voor mij ge­weest. En, voor de films die ik de laat­ste tijd doe, is het ver­eist dat ik fit er­uit zie.” wordt op 18 no­vem­ber in de bios­co­pen uit­ge­bracht. Het ver­volg film is ge­re­gis­seerd door Ab­hi­nay Deo en heeft veel ac­tie­scè­nes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.