Meer winst Shell on­danks la­ge olie­prij­zen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

DEN HAAG - Shell heeft in het der­de kwar­taal meer winst in de boe­ken ge­zet dan een jaar eer­der, me­de dank­zij for­se kos­ten­be­spa­rin­gen. De la­ge olie­prij­zen blij­ven even­wel een wis­sel trek­ken op het Ne­der­lands-Brit­se olie­con­cern, dat ge­zien de gro­te on­ze­ker­heid te­rug­hou­dend blijft met in­ves­te­rin­gen.

Shell rap­por­teer­de dins­dag een winst op ba­sis van ac­tu­e­le ge­schat­te voor­raad­kos­ten (ccs), ex­clu­sief een­ma­li­ge pos­ten, van 2,8 mil­jard dol­lar (2,6 mil­jard eu­ro). Een jaar eer­der kwam het re­sul­taat naar die voor fi­nan­ci­eel ana­lis­ten lei­den­de maat­staf uit op 2,4 mil­jard dol­lar. In­clu­sief een­ma­li­ge mee- en te­gen­val­lers be­droeg de winst 1,4 mil­jard dol­lar, na een ver­lies van 6,1 mil­jard dol­lar in de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar.

De om­zet ging met 10 pro­cent om­laag tot 61,9 mil­jard dol­lar. Dat komt door­dat de olie­prijs in het af­ge­lo­pen kwar­taal ge­mid­deld la­ger lag dan een jaar eer­der. Het prijs­ni­veau is sinds mid­den 2014 dra­ma­tisch ge­daald, al lijkt sinds het eer­ste kwar­taal van dit jaar spra­ke van een voor­zich­tig her­stel.

De over­na­me van de Brit­se gas­pro­du­cent BG hielp Shell de af­ge­lo­pen maan­den wel aan flink ho­ge­re pro­duc­tie­vo­lu­mes, en heeft vol­gens het be­drijf al ge­leid tot aan­zien­lij­ke kos­ten­voor­de­len. Me­de daar­door over­trof de winst de ge­mid­del­de ver­wach­ting van ana­lis­ten. De sa­men­smel­ting van de twee on­der­ne­min­gen is na­ge­noeg vol­tooid, zei top­man Ben van Beur­den in een toe­lich­ting.

Hoe­wel in­mid­dels vraag en aan­bod op de olie­markt vol­gens fi­nan­ci­eel di­rec­teur Si­mon Hen­ry “grof­weg in ba­lans” zijn, blijft Shell voor­zich­tig. Bij het ma­ken van plan­nen voor vol­gend jaar gaat het uit van een olie­prijs rond de 50 dol­lar per vat, zei de be­stuur­der in een toe­lich­ting. Dat is maar iets ho­ger dan het hui­di­ge prijs­ni­veau. Om de aan­hou­dend la­ge olie­prij­zen het hoofd te bie­den heeft Shell fors ge­sne­den in zijn in­ves­te­rings­bud­get en ve­le dui­zen­den ba­nen ge­schrapt om kos­ten te be­spa­ren. Dit jaar ver­wacht het be­drijf rond de 29 mil­jard dol­lar te in­ves­te­ren, 18 mil­jard min­der dan in 2014. Voor 2017 wordt een in­ves­te­rings­ni­veau rond 25 mil­jard dol­lar voor­zien.

(De Te­le­graaf/fo­to: me­dia.

nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.