Pfi­zer boekt meer om­zet bij sta­bie­le winst­vor­ming

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - Pfi­zer heeft in het der­de kwar­taal een ho­ge­re om­zet, ter­wijl de aan­ge­pas­te winst sta­biel bleef. Dit meld­de de Ame­ri­kaan­se far­ma­reus gis­ter­mid­dag.

De ver­be­ter­de om­zet was voor een deel te dan­ken aan de bij­dra­ge van Hospi­ra, dat Pfi­zer in sep­tem­ber vo­rig jaar over­nam. Het con­cern uit New York gaf toen al aan te ver­wach­ten dat de over­ge­no­men ac­ti­vi­tei­ten in het eer­ste jaar na de af­ron­ding van de trans­ac­tie di­rect zou­den bij­dra­gen aan de winst per aan­deel. De om­zet nam met 8 pro­cent toe van 12.087 mil­joen dol­lar naar 13.045 mil­joen dol­lar. In het der­de kwar­taal bleef de aan­ge­pas­te winst bleef lig­gen en kwam uit op ruim 3.726 mil­joen dol­lar. Per aan­deel kwam de aan­ge­pas­te winst 2 pro­cent ho­ger uit op jaar­ba­sis op 0,61 dol­lar. De over­ge­no­men ac­ti­vi­tei­ten van Hospi­ra droe­gen voor 1.129 mil­joen dol­lar bij aan de op­breng­sten. Zon­der Hospi­ra steeg de om­zet met 3 pro­cent.

On­der de streep res­teer­de wel een la­ge­re net­to­winst van 1.320 mil­jard dol­lar, te­gen­over 2.130 mil­joen dol­lar in het der­de kwar­taal van 2015.

Pfi­zer ver­hoog­de dins­dag de out­look voor de om­zet voor heel het jaar en ver­wacht nu een om­zet van 52 mil­jard tot 53 mil­jard dol­lar. Eer­der ging Pfi­zer uit van mi­ni­maal 51 mil­jard dol­lar aan om­zet. De out­look voor de aan­ge­pas­te winst per aan­deel ligt nu op 2,38 tot 2,43 dol­lar te­gen 2,48 dol­lar in een eer­de­re ver­wach­ting. De kos­ten voor re­search en de­vel­op­ment werd aan­ge­past naar 7,8 mil­jard tot 8,1 mil­jard dol­lar. Eer­der lag de ran­ge tus­sen 7,4 mil­jard en 7,8 mil­jard dol­lar.

Het aan­deel no­teer­de in de elek­tro­ni­sche han­del in Ame­ri­ka 1,0 pro­cent la­ger op 31,40 dol­lar. (Beurs­dui­vel/fo­to: ebu­si­nesshead­lines.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.