Au­stra­li­sche cen­tra­le bank houdt re­firen­te on­ge­wij­zigd

Times of Suriname - - ECONOMIE -

SYD­NEY - Au­stra­lië heeft het be­lang­rijk­ste ren­te­ta­rief la­ten staan op 1,50 pro­cent. Dit bleek gis­te­ren uit het ren­te­be­sluit van de Re­ser­ve Bank of Au­stra­lia.

Voor­zit­ter Phi­lip Lo­we van de bank her­haal­de gis­te­ren dat de mon­di­a­le eco­no­mie blijft groei­en, maar wel in een la­ger tem­po dan ge­mid­deld. Daar­bij wees de cen­traal ban­kier op de la­ge in­fla­tie, die nog al­tijd on­der de doel­stel­lin­gen van de cen­tra­le ban­ken ligt. De eco­no­mi­sche om­stan­dig­he­den in Chi­na sta­bi­li­seer­den vol­gens Lo­we re­cent. De grond­stof­prij­zen lie­pen af­ge­lo­pen maan­den vol­gens de bank op, het­geen een gun­stig ef­fect had op de han­dels­po­si­tie van Au­stra­lië. De Au­stra­li­sche eco­no­mie blijft groei­en in een be­schei­den tem­po, on­danks een ‘erg gro­te te­rug­val’ van de be­drijfs­in­ves­te­rin­gen in de mijn­bouw. Die af­na­me is in­mid­dels wel ge­com­pen­seerd door groei in on­der an­de­re wo­ning­bouw en ex­port. De ar­beids­markt blijft een ver­deeld beeld ge­ven. De on­der­lig­gen­de in­fla­tie ligt nu op 1,5 pro­cent. De bank voor­ziet wel dat de in­fla­tie voor­lo­pig geen ster­ke trend laat zien en over de ko­men­de twee jaar slechts een ge­lei­de­lijk her­stel zal pre­sen­te­ren.

De Re­ser­ve Bank of Au­stra­lia be­sloot dat een hand­ha­ving van de ren­te de groei­voor­uit­zich­ten in Au­stra­lië zou waar­de­ren, na de ren­te­ver­la­gin­gen in mei en au­gus­tus dit jaar. De Au­stra­li­sche dol­lar no­teer­de gis­ter­och­tend 0,5 pro­cent ho­ger op 0,7651 Ame­ri­kaan­se dol­lar. (Beurs­dui­vel/fo­to: akamaihd.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.