Va­lu­ta­mark­ten druk­ken op re­sul­ta­ten Thom­son Reu­ters

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - Thom­son Reu­ters heeft in het der­de kwar­taal van 2016 be­hoor­lijk sta­biel ge­pres­teerd, maar had wel te kam­pen met ne­ga­tie­ve wis­sel­koer­s­ef­fec­ten. Dit bleek gis­te­ren voor­beurs uit de kwar­taal­cij­fers van de Ame­ri­kaan­se in­for­ma­tie­le­ve­ran­cier.

“Het is be­moe­di­gend om on­ze aan­hou­den­de voor­uit­gang te­rug te zien in de cij­fers over het der­de kwar­taal”, al­dus CEO Jim Smith.

Af­ge­lo­pen kwar­taal bleef de om­zet op jaar­ba­sis na­ge­noeg sta­biel op 2,74 mil­jard dol­lar. Te­gen con­stan­te wis­sel­koer­sen ste­gen de ver­ko­pen van Thom­son Reu­ters ech­ter met 1 pro­cent. Ope­ra­ti­o­neel ver­dien­de de on­der­ne­ming af­ge­lo­pen kwar­taal 385 mil­joen dol­lar, ver­ge­le­ken met 386 mil­joen dol­lar in de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar. De winst per aan­deel steeg met 6 pro­cent van 0,32 naar 0,34 dol­lar. Thom­son Reu­ters kon­dig­de aan in het vier­de kwar­taal een voor­zie­ning te wil­len tref­fen van 200 mil­joen tot 250 mil­joen dol­lar, om daar­mee de snel­heid van het trans­for­ma­tie­plan te ver­ho­gen.

Voor 2016 voor­ziet Thom­son Reu­ters een om­zet­groei van 2 tot 3 pro­cent, waar­bij geen re­ke­ning wordt ge­hou­den met de om­zet uit Fi­nan­ci­al & Risk, dat la­ge mar­ges kent en waar part­ners ver­moe­de­lijk over­gaan tot het di­rect fac­tu­re­ren van klan­ten in plaats van via Thom­son Reu­ters. De aan­ge­pas­te EBITDA­mar­ge, die in 2015 nog op 27,3 pro­cent lag, zal dit jaar uit­ko­men op 25,0 tot 26,0 pro­cent, zo voor­ziet Thom­son Reu­ters.

Het aan­deel Thom­son Reu­ters sloot maan­dag 0,2 pro­cent la­ger op 39,41 dol­lar.

(Beurs­dui­vel/ fo­to: huff­post.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.