Mo­ne­tai­re be­leid Bank of Ja­pan on­ge­moeid

Times of Suriname - - ECONOMIE -

In­fla­tie­doel­stel­lin­gen

TOKIO - De Bank of Ja­pan heeft geen aan­pas­sin­gen aan­ge­bracht in het mo­ne­tai­re be­leid, maar lijkt er wel re­ke­ning mee te hou­den dat de stij­ging van het con­su­men­ten­prijs­peil wat meer tijd zal kos­ten. Dit maak­te de cen­tra­le bank van Ja­pan gis­te­ren be­kend na een be­leids­ver­ga­de­ring van twee da­gen. Met een meer­der­heid van ze­ven te­gen twee be­sloot de cen­tra­le bank om de ren­te on­ge­moeid te la­ten op 0,1 pro­cent ne­ga­tief. Daar­naast zal de Bank of Ja­pan on­ver­min­derd in een jaar­lijks tem­po voor 80 bil­joen yen obli­ga­ties blij­ven ko­pen om zo de mo­ne­tai­re ba­sis uit te brei­den. De de­tails van dit op­koop­pro­gram­ma ble­ven even­eens on­ver­an­derd.

De doel­stel­ling van de cen­tra­le bank is on­der meer om een ren­de­ment van 0 pro­cent voor tien­jaars obli­ga­ties te re­a­li­se­ren. De Bank of Ja­pan maak­te dins­dag te­vens be­kend te ver­wach­ten dat de in­fla­tie de ko­men­de tijd rond nul of zelfs licht daar­on­der uit­komt. Op de lan­ge­re ter­mijn, dat wil zeg­gen aan het ein­de van het boek­jaar 2018, ziet de cen­tra­le bank de in­fla­tie weer rich­ting de 2 pro­cent stij­gen. De ver­wach­tin­gen gin­gen vol­gens de Bank of Ja­pan iets om­laag ver­ge­le­ken met eer­de­re ra­min­gen, als ge­volg van aan­hou­den­de zwak­te op mid­del­lan­ge en lan­ge ter­mijn. De Ja­pan­se eco­no­mie blijft in een ge­ma­tigd tem­po her­stel­len, on­danks dat de ex­port en de pro­duc­tie on­der druk ston­den als ge­volg van de te­gen­wind waar­mee de op­ko­men­de mark­ten kam­pen.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.