Vast­ned scherpt winst­ver­wach­ting aan

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ROTTERDAM - Vast­goed­on­der­ne­ming Vast­ned heeft zijn winst­ver­wach­ting voor het he­le jaar iets aan­ge­scherpt. Het be­drijf ver­wacht nu een di­rect re­sul­taat aan de bo­ven­kant van de eer­der af­ge­ven band­breed­te van 2,30 tot 2,40 eu­ro per aan­deel. Dat meld­de Vast­ned gis­te­ren bij de pu­bli­ca­tie van de kwar­taal­cij­fers. Vast­ned zag het aan­deel zo­ge­he­ten pre­mi­um ci­ty high street shops op zijn to­ta­le por­te­feuil­le toe­ne­men. Aan het ein­de van het der­de kwar­taal be­stond 73 pro­cent van de to­ta­le por­te­feuil­le uit win­kel­pan­den in dit seg­ment. Dit was eind 2015 nog 68 pro­cent. De waar­de van de win­kel­por­te­feuil­le be­droeg aan het ein­de van het der­de kwar­taal cir­ca 1,6 mil­jard eu­ro. Bij de win­kels op A-lo­ca­ties ste­gen de hu­ren van nieu­we en her­nieuw­de con­trac­ten in de eer­ste ne­gen maan­den van het jaar ge­mid­deld met 19,5 pro­cent ten op­zich­te van de ou­de con­trac­ten. Die stij­ging com­pen­seer­de de te­rug­val in huur­op­breng­sten van het ove­ri­ge vast­goed van Vast­ned. De ge­mid­del­de huur­da­ling voor de to­ta­le por­te­feuil­le viel 0,6 pro­cent la­ger uit. De be­zet­tings­graad bij de win­kels op A-lo­ca­ties was 99,1 pro­cent, te­gen­over 99,2 pro­cent een kwar­taal eer­der. De be­zet­ting bij de to­ta­le por­te­feuil­le steeg een frac­tie naar 96,6 pro­cent. In het der­de kwar­taal sloot Vast­ned 21 huur­con­trac­ten af voor een to­taal­be­drag van 2,9 mil­joen eu­ro. Daar­naast stoot­te de vast­goed­on­der­ne­ming in de af­ge­lo­pen maan­den di­ver­se win­kel­pan­den af in Ne­der­land voor een to­taal­be­drag van 46,7 mil­joen eu­ro, waar­on­der pan­den in Am­ster­dam, Utrecht, Gou­da en Den Haag. Ver­der be­ves­tig­de Vast­ned het di­vi­dend­voor­stel voor heel het jaar van 2,05 eu­ro per aan­deel. Ook ver­huist Vast­ned per 14 no­vem­ber zijn hoofd­kan­toor van Rotterdam naar Am­ster­dam.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.