Ster­ke groei Ne­der­land­se in­du­strie

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ZOE­TER­MEER - De be­drij­vig­heid in de Ne­der­land­se in­du­strie heeft in ok­to­ber de sterk­ste groei la­ten zien in vijf­tien maan­den. Dat blijkt uit cij­fers die de Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging van In­koop­ma­na­gers (Ne­vi) gis­te­ren be­kend­maak­te. De in­koop­ma­na­gers­in­dex die de be­drij­vig­heid weer­spie­gelt, klom naar een ni­veau van 55,7, van 53,4 een maand eer­der. Een stand bo­ven de 50 duidt op groei, daar­on­der op krimp. Daar­bij nam de pro­duc­tie het sterkst toe sinds ju­li vo­rig jaar. Het aan­tal nieu­we or­ders klom in het hoog­ste tem­po van de af­ge­lo­pen vijf­tien maan­den. Het me­ren­deel van de groei kwam van Ne­der­land­se or­ders, maar ook de ex­port­or­ders na­men be­hoor­lijk toe. Ver­der werd de werk­ge­le­gen­heid bij pro­duc­tie­be­drij­ven voor de twin­tig­ste maand op rij ver­groot. Daar­bij nam het aan­tal ba­nen het sterkst toe sinds april 2011.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.