Ca­na­da vangt in 2017 op­nieuw 300 dui­zend im­mi­gran­ten op

Times of Suriname - - BUITENLAND -

(de Volks­krant/ NBC News) CA­NA­DA - Vol­gend jaar zal Ca­na­da weer 300 dui­zend im­mi­gran­ten ver­wel­ko­men, kon­dig­de de Ca­na­de­se mi­nis­ter van Im­mi­gra­tie Jo­hn McCal­lum aan. Dat zijn er even­veel als in 2016, al gaat het in 2017 va­ker om eco­no­mi­sche mi­gran­ten dan om oor­logs­vluch­te­lin­gen. Vol­gens McCal­lum zal het be­oog­de im­mi­gra­tie­ni­veau de eco­no­mi­sche groei en in­no­va­tie in Ca­na­da be­vor­de­ren, ter­wijl een gro­ter aan­tal fa­mi­lies met el­kaar zal wor­den her­e­nigd. McCal­lum wil jaar­lijks 300 dui­zend mi­gran­ten per jaar toe­la­ten. Dat is 40 dui­zend meer dan de his­to­ri­sche norm. Sinds zijn aan­tre­den een jaar ge­le­den heeft de li­be­ra­le pre­mier Jus­tin Tru­deau im­mi­gra­tie een pro­mi­nen­te plek ge­ge­ven op de Ca­na­de­se po­li­tie­ke agen­da. Sinds 4 no­vem­ber 2015 heeft Ca­na­da 33.239 Sy­ri­ërs ver­wel­komd, en vol­gens de laat­ste cij­fers heb­ben 22.296 Sy­ri­sche vluch­te­lin­gen een asiel­aan­vraag in­ge­diend. “Im­mi­gra­tie speelt een be­lang­rij­ke rol in het be­houd van het Ca­na­de­se con­cur­ren­tie­ver­mo­gen in de we­reld­eco­no­mie, aan­ge­zien de ver­grij­zing van (cic.gc.ca) de be­vol­king er­door ge­com­pen­seerd wordt”, al­dus de re­ge­ring. In het land gaan op dit mo­ment meer men­sen op pen­si­oen dan dat er nieu­we, jon­ge werk­ne­mers de ar­beids­markt be­tre­den. Van de 300 dui­zend men­sen die vol­gend jaar wor­den toe­ge­la­ten, zul­len er 172.500 een werk­ver­gun­ning toe­ge­kend krij­gen. Dat zijn 12 dui­zend meer werk­ver­gun­nin­gen dan in 2016. 40 dui­zend men­sen zul­len vluch­te­lin­gen zijn, wat er dan weer 16 dui­zend min­der zijn dan dit jaar. Een be­oog­de 84 dui­zend men­sen zul­len via ge­zins­her­e­ni­ging naar Ca­na­da ko­men.

(de Volks­krant)

De Ca­na­de­se mi­nis­ter van Im­mi­gra­tie Jo­hn McCal­lum ver­wel­komt Sy­ri­sche im­mi­gran­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.