Eén do­de, meer­de­re ge­won­den na ex­plo­sie gro­te pijp­lijn VS

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Twee be­lang­rij­ke pijp­lei­din­gen van het be­drijf Co­lo­ni­al Pi­pe­li­ne Co zijn voor de twee­de keer in twee maan­den af­ge­slo­ten, na een gro­te ex­plo­sie in de Ame­ri­kaan­se staat Ala­ba­ma.

Op het mo­ment van de ont­plof­fing op maan­dag­mid­dag wer­den on­der­houds­werk­zaam­he­den ver­richt. Eén werk­ne­mer is over­le­den, meldt het be­drijf. Vijf me­de­wer­kers raak­ten ge­wond. Op de plek van het on­ge­luk wa­ren ne­gen werk­ne­mers aan­we­zig, al­dus lo­ka­le me­dia. Twee van hen ble­ven on­ge­deerd. De twee pijp­lei­din­gen in kwes­tie, waar door­gaans ben­zi­ne door stroomt, zijn af­ge­slo­ten. In een straal van vijf ki­lo­me­ter rond de plek waar de lei­ding ont­plof­te, zijn om­wo­nen­den ge­ë­va­cu­eerd. Maan­dag­avond woed­de nog steeds een brand op de plek van het in­ci­dent. Het vuur zal moe­ten uit­bran­den tot er geen ben­zi­ne meer is, meldt gou­ver­neur Ro­bert Bent­ley. De ont­plof­fing heeft drie bos­bran­den ver­oor­zaakt, die voor zo­ver be­kend nog niet ge­blust zijn. Op on­ge­veer an­der­hal­ve ki­lo­me­ter ten oos­ten van de ont­plof­fing ging het be­gin sep­tem­ber ook al mis. Toen lek­te een enor­me hoe­veel­heid ben­zi­ne weg. In na­vol­ging van het lek bleef de lei­ding 12 da­gen dicht. Ben­zi­ne­prij­zen in het zuid­oos­ten van de VS scho­ten daar­door om­hoog. De lei­ding, die rich­ting het zuid­oos­ten van Ame­ri­ka loopt, is cru­ci­aal voor de le­ve­ring van olie. Co­lo­ni­al Pi­pe­li­ne Co is po de brand­stof­markt een be­lang­rij­ke scha­kel tus­sen de Golf­sta­ten en de VS en le­vert on­der an­de­re ben­zi­ne, die­sel en brand­stof voor vlieg­tui­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.