Li­be­ria heeft 1,3 mil­jard dol­lar no­dig na ebol­a­cri­sis

Times of Suriname - - BUITENLAND -

LI­BE­RIA - Li­be­ria is drin­gend op zoek naar 1,3 mil­jard dol­lar (bij­na 1,2 mil­jard eu­ro) om de eco­no­mie weer nieuw le­ven in te bla­zen die na de ebol­a­cri­sis com­pleet is in­ge­zakt. Voor­al de ex­port viel bij­na stil. De erg­ste ebo­la -epi­de­mie ooit duur­de meer dan een jaar, tot ju­li 2015. Op het hoog­te­punt wer­den er zo’n vier­hon­derd men­sen per week ziek.

Ruim 11.200 men­sen stier­ven aan de do­de­lij­ke ziek­te in Li­be­ria en de buur­lan­den Sier­ra Le­o­ne en Gui­nea. Het land pro­beert nu weer op te krab­be­len, maar dat lukt nog niet echt. Vol­gens de mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën en ont­wik­ke­ling, Boi­ma Ka­ma­ra, heeft het land het geld no­dig om te in­ves­te­ren in nieu­we ener­gie­bron­nen voor de in­du­strie. Ook de land­bouw moet weer op gang ge­hol­pen wor­den. Het land heeft al flink be­zui­nigd om zo­doen­de geld vrij te ma­ken en re­kent op bij­dra­gen van on­der meer de We­reld­bank en het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.