Ira­ke­se pre­mier doet op­roep aan IS-strij­ders in Mo­sul

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - De Ira­ke­se pre­mier Hai­der al-Aba­di heeft IS­strij­ders die zich schuil­hou­den in de Noord -Ira­ke­se stad Mo­sul gis­te­ren in een te­le­vi­sie­toe­spraak op­ge­roe­pen om zich over te ge­ven. “Ze heb­ben geen keu­ze”, zei hij. “Of ze ge­ven zich over of ze zul­len ster­ven.” In Mo­sul, het laat­ste gro­te bol­werk van IS in Irak, be­vin­den zich naast 1,5 mil­joen in­wo­ners naar schat­ting tus­sen de drie- en vijf­dui­zend IS-strij­ders. De ter­ro­ris­ten ver­de­di­gen zich door au­to’s op te bla­zen, mor­tier­gra­na­ten af te vu­ren, olie­va­ten in brand te ste­ken en bur­gers in te zet­ten als men­se­lijk schild. Maan­dag wis­ten Ira­ke­se eli­te­groe­pen de oos­te­lij­ke bui­ten­wijk Ka­ra­ma bin­nen te drin­gen. Ook ruk­ten de strijd­krach­ten op in het noor­den en zui­den van de stad. “We zul­len IS van­uit al­le hoe­ken in­slui­ten en met Gods hulp zul­len we de kop van de slang snij­den”, zei Aba­di tij­dens zijn toe­spraak. “Ze zul­len geen uit­weg heb­ben en geen mo­ge­lijk­heid om te ont­snap­pen.” De slag om Mo­sul be­gon op 17 ok­to­ber. Het Ira­ke­se le­ger en Koer­di­sche Peshmer­ga’s gaan voor­op in de strijd. Het Ame­ri­kaan­se le­ger on­der­steunt de ope­ra­tie met bom­bar­de­men­ten van­uit de lucht. Za­ter­dag slo­ten door Iran ge­steun­de sjii­ti­sche mi­li­ties zich aan bij de strijd. Zij pro­be­ren de toe­gangs­weg tus­sen Mo­sul en Raq­qa te blok­ke­ren.

Het Sy­ri­sche Raq­qa is de hoofd­stad van het door IS zelf­be­noem­de ka­li­faat. Het is, naast Mo­sul, een van de laat­ste bol­wer­ken die de ter­reur­groep in han­den heeft. In Mo­sul wo­nen naar schat­ting 1,5 mil­joen in­wo­ners. Vrij­dag maak­ten de Ver­e­nig­de Na­ties be­kend dat IS zo’n acht­dui­zend ge­zin­nen of ‘tien­dui­zen­den men­sen’ heeft ont­voerd uit de om­ge­ving van Mo­sul. Zij wor­den in­ge­zet op mi­li­tair ge­voe­li­ge lo­ca­ties. Op die ma­nier hoopt IS de vij­and op af­stand te hou­den. De ver­wach­ting is dat het of­fen­sief en­ke­le we­ken tot maan­den gaat du­ren.

(de Volks­krant)

Be­wo­ners van Ka­ra­ma, waar de IS strij­ders nu schuil­houdt. (ItaPun­ta.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.