Vrouw van Noord-Ko­re­aan­se dic­ta­tor Kim Jong-un al maan­den bui­ten beeld

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NOORD-KO­REA - De vrouw van de Noord-Ko­re­aan­se dic­ta­tor Kim Jong-un is al ze­ven maan­den niet meer ge­zien bij open­ba­re aan­ge­le­gen­he­den. Het voedt de spe­cu­la­tie over het lot van ‘first la­dy’ Ri Sol­ju, die vol­gens ex­perts mo­ge­lijk in on­ge­na­de is ge­val­len. Maar het kan ook zijn dat ze in ver­wach­ting is.

Sinds maart is Ri niet meer in het open­baar ge­zien, ont­dek­te het Zuid-Ko­re­aan­se pers­bu­reau Yon­hap. Ze dook voor het laatst op toen ze Kim ver­ge­zel­de tij­dens een be­zoek aan on­der meer een win­kel. Vol­gens waar­ne­mers is ze mo­ge­lijk zwan­ger van de dic­ta­tor of door de zus van Kim Jong-un op een zij­spoor ge­zet.

Noord-Ko­re­aan­se staats­me­dia maak­ten in 2012 of­fi­ci­eel be­kend dat Kim Jong-un een vrouw heeft, en sinds­dien sij­pe­len de de­tails over haar door in de me­dia. Vol­gens de Zuid-Ko­re­aan­se in­lich­tin­gen­dienst is de zan­ge­res in 1989 ge­bo­ren en trouw­de ze in 2009 met Kim.

Op YouTu­be is Ri te vin­den met ver­ant­woor­de pa­tri­ot­tis­ti­sche ko­ren als ‘Voet­stap­pen van soldaten’. Op fo­to’s draagt Ri gla­mou­reu­ze pak­jes, ge­maakt van du­re stof­fen. Dit is op­val­lend, want Noor­dKo­re­aan­se vrou­wen wa­ren eer­der al­leen te zien in so­be­re ar­bei­ders­kle­ding.

Dit is vrij­wel al­les wat be­kend is over de jon­ge ee­ga van Kim, maar in ver­ge­lij­king met de vrou­wen van Kims va­der Kim Jong-il is het ver­ras­send. De in 2011 over­le­den dic­ta­tor ver­scheen bij­na nooit in het open­baar. Wie zijn vrouw was, de first la­dy, wist bij­na nie­mand in het ge­ï­so­leer­de, com­mu­nis­ti­sche land.

(de Volks­krant)

Kim Jong-un en ‘first la­dy’ Ri Sol-ju in 2012. (IBTi­mes UK)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.