Ta­li­ban­lei­der ge­looft in vre­de

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AFGHANISTAN - Een pro­mi­nen­te lei­der van de ra­di­caalis­la­mi­ti­sche Ta­li­ban ge­looft dat vre­des­on­der­han­de­lin­gen met de Af­ghaan­se re­ge­ring suc­ces kun­nen heb­ben. Say­ed Mu­ham­mad Tay­eb Ag­ha, die tot voor kort het hoofd was van een po­li­tie­ke denk­tank die ge­li­eerd is aan de Ta­li­ban, heeft dat in een in­ter­view via e-mail met de New York Ti­mes la­ten we­ten.

De krant heeft de hand ge­legd op een brief die Ag­ha, een ver­trou­we­ling van de in 2015 over­le­den Ta­li­ban-op­rich­ter Mul­lah Omar, stuur­de aan de hui­di­ge voor­man Maw­la­wi Hai­ba­tul­lah Ak­hund­za­da. Daar­in uit hij kri­tiek op het ex­ces­sie­ve ge­weld dat mo­men­teel wordt ge­bruikt te­gen on­der an­de­ren hulp­ver­le­ners, mos­kee­gan­gers en wil­le­keu­ri­ge rei­zi­gers, als­me­de op het luk­raak bom­bar­de­ren van stra­ten en brug­gen.

Dat de re­bel­len­be­we­ging ab­so­luut niet wil pra­ten over een mo­ge­lij­ke op­los­sing zo­lang er nog Ame­ri­kaan­se troe­pen in het land zijn, is vol­gens Ag­ha min­der stel­lig dan vaak wordt be­weerd. Bin­nen de Ta­li­ban zijn de me­nin­gen daar­over ver­deeld.

Hij roept de kop­stuk­ken op hun vei­li­ge toe­vluchts­oor­den in Pa­k­is­tan te ver­la­ten, om te voor­ko­men dat het buur­land din­gen gaat op­leg­gen die niet in het be­lang zijn van de or­ga­ni­sa­tie noch van Afghanistan.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.