FBI-baas mo­ge­lijk doel­wit van on­der­zoek

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - FBI-baas Ja­mes Co­mey is mo­ge­lijk on­der­werp van een on­der­zoek na zijn ont­hul­ling vo­ri­ge week dat de FBI e-mails heeft ge­von­den die mo­ge­lijk ver­band hou­den met het schan­daal rond­om Hil­la­ry Clin­ton. Dat meldt The Gu­ar­di­an.

De Ver­e­nig­de Sta­ten heb­ben een wet die werk­ne­mers van de fe­de­ra­le over­heid ver­biedt het po­li­tie­ke pro­ces te be­ïn­vloe­den: de Hatch Act. Die heeft Co­mey mo­ge­lijk ge­schon­den door vlak voor de ver­kie­zin­gen naar bui­ten te tre­den over de e-mails, die ge­von­den wer­den in een on­der­zoek dat los­staat van Clin­ton. Een ad­vo­caat die in de re­ge­ring van Ge­or­ge W. Bush dien­de schreef in het af­ge­lo­pen week­ein­de in een opi­nie­stuk dat hij een klacht te­gen Co­mey had in­ge­diend bij de Of­fi­ce of Spe­ci­al Coun­sel, een on­af­han­ke­lijk agent­schap bin­nen de fe­de­ra­le over­heid dat on­der meer schen­din­gen van de Hatch Act on­der­zoekt. “Over het al­ge­meen be­gint de OSC een on­der­zoek als er een klacht is bin­nen­ge­ko­men’’, zei een woord­voer­der, die niet spe­ci­fiek wil­de in­gaan op vra­gen van The Gu­ar­di­an over Co­mey.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.