De Volks­wa­gen At­las

Times of Suriname - - AUTO -

De At­las is een ze­ven­zits SUV die eerst in de Ver­e­nig­de Sta­ten op de prijs­lijst ver­schijnt. De in Chat­tan­ooga te bou­wen au­to wordt door Volks­wa­gen op­val­lend ge­noeg ge­po­si­ti­o­neerd tus­sen de Ti­gu­an en de Tou­areg, dat ter­wijl de au­to be­dui­dend gro­ter is dan die laat­ste. De At­las meet 5 me­ter in de leng­te, is 1,98 me­ter breed en 1,77 me­ter hoog. De hui­di­ge Tou­areg loopt ove­ri­gens op zijn laat­ste be­nen, het is goed mo­ge­lijk dat zijn op­vol­ger de At­las wat for­maat be­treft in­haalt. On­der­huids maakt de nieu­we­ling ge­bruik van Volks­wa­gen’s MQB-plat­form, al is het daar­mee de eer­ste Volks­wa­gen die in de Ver­e­nig­de Sta­ten le­ver­baar is met die tech­ni­sche mo­du­lai­re ba­sis. Het in­fo­tain­ment­sys­teem van de At­las kan over­weg met Ap­ple CarPlay, An­droid Au­to en Mir­ror Link en wat vei­lig­heids­sys­te­men be­treft, pro­fi­teert de At­las van Adap­tie­ve Crui­se Con­trol, For­ward Col­li­si­on Warning, Emer­g­en­cy Bra­king, Blind Spot Mo­ni­tor, Rear Traf­fic Alert, La­ne De­par­tu­re As­sist en par­keer­as­sis­ten­tie. Op mo­to­ren­vlak is het al­le­maal erg over­zich­te­lijk. Volks­wa­gen le­pelt een 2,0-li­ter me­ten­de TSI in de At­las die 238 pk le­vert. Wie meer ver­mo­gen wil, kan op­te­ren voor de 280 pk ster­ke 3,6-li­ter zes­ci­lin­der. Scha­ke­len gaat in bei­de ge­val­len met een acht­traps au­to­maat. Zo­wel voor- als vier­wiel­aan­drij­ving is le­ver­baar. Op ter­mijn moet de At­las ook zijn weg naar Rus­land en het Mid­den-Oos­ten vin­den. (Au­to­week/fo­to: Au­to­blog.nl)

Uit­ge­klopt, met een nieu­we mo­tor­kap met meer wel­vin­gen en een an­de­re gril­le. Het is dit keer geen ui­ter­lijk ver­toon: de 4,0 li­ter V8 wordt in de Mer­ce­des-AMG E 63 S zelfs krach­ti­ger dan in de AMG GT R. In die au­to le­vert de mo­tor 585 pk en 700 Nm, ter­wijl hij in de snel­ste E-Klas­se nog een stap ver­der gaat met 612 pk en 850 Nm. Sprin­ten doet de E 63 S dan ook se­ri­eus snel: 0-100 km/h doet hij in 3,4 tel­len en door naar een be­grens­de top­snel­heid

Bei­de ver­sies ma­ken ge­bruik van een nieu­we ne­gen­traps­au­to­maat met dub­be­le kop­pe­ling. In plaats van een kop­pel­om­vor­mer heeft AMG nu een nat­te kop­pe­ling ge­bruikt,

Bei­de mo­del­len heb­ben stan­daard een ge­a­van­ceerd lucht­ve­ring­sys­teem met drie ka­mers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.