Ge­heim­zin­ni­ge McLa­ren ge­spot

Times of Suriname - - AUTO -

Het lijkt er sterk op we te ma­ken heb­ben met de op­vol­ger van de 650S, een au­to die op zijn beurt een gron­di­ge door­ont­wik­ke­ling is an de au­to die aan­van­ke­lijk als MP4/12C op de markt ver­scheen. De 650S-op­vol­ger, in­tern aan­ge­duid als pro­ject P14, ver­wach­ten we vol­gend jaar in vol or­naat op een beurs te­gen het lijf te lo­pen, mo­ge­lijk al tij­dens de Au­to­sa­lon van Genè­ve die in maart zijn poor­ten opent. De in Span­je ge­kiek­te pro­to­ty­pe lijkt vol­ge­han­gen te zijn met ac­tie­ve ae­ro­dy­na­mi­ca. Ge­heel vol­gens McLa­ren­tra­di­tie zijn op bij­zon­de­re wij­ze open­slaan­de por­tie­ren van de par­tij. Het in­te­ri­eur is vol­le­dig nieuw ten op­zich­te van de 650S-cock­pit. Als klop­pend hart ver­wach­ten we dat McLa­ren op­nieuw kiest voor de bi­tur­bo 3,8-li­ter V8 die het merk mo­men­teel in zijn mo­del­len le­pelt. Wel zal de­ze nieu­we­ling over een door­ont­wik­ke­ling van die acht­ci­lin­der ko­men te be­schik­ken.

(Au­to­week/ fo­to: Car­scoops)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.