Nieuw ge­zicht voor Sko­da Oc­ta­via

Times of Suriname - - AUTO -

Nu de Seat Le­on ver­nieuwd is en de fa­ce­lift van de Volks­wa­gen Golf op de rol staat, kan de Sko­da Oc­ta­via na­tuur­lijk niet ach­ter­blij­ven. Het groot­ste ver­schil zit hem in de neus, waar de au­to nu dub­be­le kop­lam­pen heeft ge­kre­gen.

Met de ver­nieuw­de Sko­da Oc­ta­via vol­gen de Ts­je­chen het voor­beeld van de Ko­di­aq. Ook die au­to heeft dub­be­le kop­lam­pen, al­leen zijn ze daar bo­ven el­kaar ge­plaatst. Bij de Oc­ta­via lijkt Sko­da in­spi­ra­tie te heb­ben ge­haald uit de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie Mer­ce­des-Benz E-Klas­se en zit­ten ze naast el­kaar. De voor­bum­per heeft een iets an­de­re vorm ge­kre­gen en lijkt nu ook ster­ker op die van de Ko­di­aq. De kop­lam­pen zijn op­ti­o­neel Full LED, wat voor­heen niet mo­ge­lijk was. De ach­ter­lich­ten ogen ook iets scher­per en zit­ten bo­ven een licht an­ders vorm­ge­ge­ven ach­ter­bum­per.

Niet al­leen het ui­ter­lijk wordt bij­ge­punt, ook van bin­nen zijn er nieu­we op­ties le­ver­baar. Zo is de Sko­da Oc­ta­via na de fa­ce­lift te krij­gen met een gro­ter 9,2 inch beeld­scherm voor het in­fo­tain­ment­sys­teem en is hij ook te voor­zien van een WLAN hot­s­pot. Ver­der voegt Sko­da veel meer as­sis­ten­tie­sys­te­men toe. Hij kan ge­le­verd wor­den met Trai­ler As­sist, dat helpt met ach­ter­uit­rij­den met een aan­han­ger. Ook kan je op­ti­o­neel kie­zen voor do­de­hoek­sen­so­ren en Rear Traf­fic Alert, dat waar­schuwt als er iets ach­ter de au­to rijdt.

De Oc­ta­via wordt le­ver­baar met ne­gen ver­schil­len­de mo­to­ren, die we ei­gen­lijk al­le­maal al ken­nen. Ver­mo­gens lo­pen uit­een van 86 pk tot en met 184 pk. Voor de Oc­ta­via RS moe­ten we nog even ge­duld heb­ben. Die zal niet di­rect bij de markt­in­tro­duc­tie, be­gin vol­gend jaar, be­schik­baar zijn.

(Au­to­vi­sie/fo­to: 2017 / 2018

SUVs Worth Wai­ting For)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.