Vrouw be­dro­gen op haar hu­we­lijks­dag

Times of Suriname - - PANORAMA -

Maan­den­lang kijk je er reik­hal­zend naar uit: die ene dag waar­op jij en je lief­je sa­men naar het al­taar schrij­den. Dat liep voor de 26-ja­ri­ge La­ra uit Bel­gië com­pleet an­ders. Zij be­trap­te haar brui­de­gom met een an­de­re vrouw, op de dag van hun trou­wen. 17 was ze, toen ze als een blok voor zijn char­mes viel, ver­telt La­ra aan het blad Flair. “Met zijn brui­ne krul­len en ska­ter­look zag hij er ont­zet­tend knap uit. Ik zat nog in een re­la­tie en hij be­gon iets met mijn vrien­din, maar dat ging uit. En toen ik hem na een tijd weer te­gen­kwam, was ook ik op­nieuw vrij­ge­zel. Niks of nie­mand stond ons nog in de weg om het sa­men te pro­be­ren.” En dus ver­lie­ten ze al op jon­ge leef­tijd het ou­der­lijk huis om sa­men hun ge­luk te zoe­ken. La­ra’s ou­ders bo­den het jon­ge kop­pel het ach­ter­huis van hun ca­fé aan. In het be­gin ging al­les nog goed. De eer­ste maan­den wa­ren su­per­ge­zel­lig. Mijn lief leg­de me echt in de wat­ten. Op zon­dag­och­tend stond hij vroe­ger op om wen­tel­teef­jes te bak­ken, ter­wijl ik wat lan­ger mocht sla­pen. Sa­men met on­ze hond leef­den we het ge­set­tel­de le­ven­tje van een kop­pel dat al ja­ren ge­trouwd was. Na mijn school­tijd, wan­neer hij thuis­kwam van zijn werk, ke­ken we ge­zel­lig sa­men tv. Uit­gaan de­den we nog zel­den. Ik was nog maar 19 jaar toen we sa­men een huis koch­ten. Het was een ou­de wo­ning die ver­bouwd moest wor­den, maar daar zag hij als bouw­vak­ker niet te­gen­op. “Meteen daar­na be­gon ik on­ze hu­we­lijks­dag te plan­nen. Maar de klus­sen aan ons huis wa­ren in­grij­pen­der dan we had­den in­ge­schat, en ach­ter­af be­ke­ken zijn we el­kaar als kop­pel een beet­je kwijt­ge­raakt tij­dens die pe­ri­o­de. Al­le­bei kre­gen we het ge­voel dat we naast de ver­bou­win­gen ook nog wil­den pro­fi­te­ren van ons jon­ge le­ven, dus gin­gen we weer meer op stap.” “Op on­ze vrij­ge­zel­len­avond ver­tel­de hij voor het eerst over zijn on­ze­ker­he­den, en wel te­gen het vrien­din­ne­tje van een goe­de vriend van hem. Een mo­ment dat voor hem de eer­ste klik moet zijn ge­weest. Daar­na ging hij steeds va­ker al­leen op stap. Dat er­ger­de mij wel, maar toch maak­ten we daar nooit ru­zie over.” Wat wel op­viel, was dat hij steeds in het ge­zel­schap van het­zelf­de meis­je ver­toef­de. “Als kap­ster werk ik op za­ter­dag, daar­om ging ik zel­den mee uit op vrij­dag. Als hij die avond erg laat thuis­kwam, vond ik dat niet leuk, maar ik krop­te mijn frus­tra­ties op. Wan­neer hij uit­ging, was dat al­tijd in het ge­zel­schap van zijn goe­de vriend en diens vrien­din, het meis­je te­gen wie hij zijn hart ge­lucht had op on­ze vrij­ge­zel­len­dag en met wie hij sinds­dien goed kon pra­ten.” “Bij de kerk ver­tel­de zijn vriend me dat zijn re­la­tie de avond daar­voor op de klip­pen was ge­lo­pen en dat hij al­leen aan­we­zig zou zijn op ons feest. Maar zij was on­der­tus­sen zo’n goe­de vrien­din ge­wor­den van mijn voor­ma­li­ge vriend, dat ik haar op­bel­de om haar op het hart te druk­ken dat ze nog al­tijd wel­kom was.” Het brui­lofts­feest werd een suc­ces. Al merk­te La­ra wel op dat haar kers­ver­se man steeds va­ker bui­ten stond dan aan haar zij­de. Toen ze hem ging zoe­ken, trof ze hem aan bij die vrien­din. Uit­ein­de­lijk vond ze hem in de tuin. ,,Op een kus of an­de­re din­gen heb ik hen niet be­trapt, maar hun ge­zich­ten spra­ken boek­de­len toen ik daar plots ver­scheen.’’ Toen was de maat vol. En­ke­le we­ken na het hu­we­lijk trof La­ra in zijn mail­box een he­le reeks con­ver­sa­ties aan tus­sen hem en haar. “De ge­sprek­ken lie­ten niks aan de ver­beel­ding over. On­ze schei­ding kwam zelfs al ter spra­ke.” Uit­ein­de­lijk ble­ven ze nog wel twee jaar sa­men. “Op aan­ra­den van een vrien­din heb ik toen zijn te­le­foon­re­ke­ning ge­con­tro­leerd. Ik kwam tot de con­sta­ta­tie dat hij die­zelf­de maand 1.000 sms’jes ge­stuurd had naar een­zelf­de num­mer, na­me­lijk dat van haar. Toen was voor mij de maat vol.”

(Bron:Ad.nl/Fo­to: ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.