Em­ma ont­hult ge­heim op lang en ge­luk­kig le­ven

Times of Suriname - - PANORAMA -

De­ze maand wordt de Ita­li­aan­se Em­ma Mo­ra­no 117 jaar oud. Ze is de oud­ste mens ter we­reld en de laat­ste nog le­ven­de per­soon die in de ne­gen­tien­de eeuw ge­bo­ren is. Maar wat is het ge­heim van haar lan­ge le­ven? In een ex­clu­sief in­ter­view aan ter ere van haar 117e ver­jaar­dag, doet Mo­ra­no haar ge­heim uit de doe­ken. “Ik eet twee rau­we ei­e­ren per dag. En koek­jes”, klinkt het sim­pel­weg. “Ver­der eet ik niet zo­veel: ik heb na­me­lijk geen tan­den meer”, lacht ze. Een dok­ter had Mo­ra­no ooit ver­teld dat het eten van twee rau­we ei­e­ren zou hel­pen te­gen bloed­ar­moe­de. Dat is nooit we­ten­schap­pe­lijk be­we­zen, maar feit is dat Mo­ra­no op dat di­eet erg oud ge­wor­den is. De vrouw ge­looft ver­der dat haar sin­gle sta­tus haar ook ge­hol­pen heeft om lang en ge­luk­kig te le­ven. In de ja­ren der­tig scheid­de ze van haar toen­ma­li­ge man en sinds­dien is ze nooit meer her­trouwd. Het groot­ste na­deel van haar ver­ge­vor­der­de leef­tijd lijkt Mo­ra­no te vin­den dat ze niet meer kan zin­gen: ze heeft nau­we­lijks nog een stem over. Op 29 no­vem­ber mag Em­ma Mo­ra­no 117 kaars­jes uit­bla­zen.

(Bron:Ad.nl/ Fo­to: Bra­bants Dag­blad)

1931 - DuPont pro­du­ceert als eer­ste syn­the­tisch rub­ber. 2007 - Dag van de Fy­si­sche ge­o­gra­fie. Shah­rukh Khan (New Del­hi, 2 no­vem­ber 1965) is een In­di­aas ac­teur en film­pro­du­cent. Khan brak door als ac­teur in 1988 in de reeks Fau­ji. In 1992 be­wees hij zijn ta­lent voor de bios­coop in de film Dee­wa­na. Hoe­wel Khan eerst ro­man­ti­sche hel­den be­li­chaam­de, speel­de hij ver­vol­gens va­ker en va­ker schur­ken. De ver­an­de­ring van de slech­te­rik te­rug naar de ro­man­ti­sche held luk­te zon­der pro­ble­men, hoe­wel dit in In­dia heel on­ge­brui­ke­lijk is. In de ja­ren 90 evo­lu­eer­de hij met Ka­jol tot de droom­man van In­dia. Van­daag de dag leidt hij ver­schei­de­ne pro­duc­tie­be­drij­ven (Dreamz Un­li­mi­ted/Red Chil­lies) in Bom­bay en ver­schijnt hij op ve­le re­cla­me­bor­den, zo­als dat van een co­la­fa­bri­kant en dat van een aan­bie­der van mo­bie­le te­le­foons. Be­ken­de films waar­in hij ge­speeld heeft zijn: Kuch Kuch Ho­ta Hai (1997), Kab­hi Khus­hi Kab­hie Gham (2001) en Dil­wa­le (2015). (fo­to: wixsta­tic.com) Cor­nell Hay­nes (Aus­tin, Texas, 2 no­vem­ber 1974) is een Ame­ri­kaans rap­per en hip­ho­par­tiest, be­ter be­kend on­der het pseu­do­niem Nel­ly. Sa­men met Ky­ju­an, Ali, Murp­hy Lee en zijn broer Ci­ty Spud maak­te hij deel uit van de band St. Lu­na­tics, waar­mee ze in 1997 een lo­kaal hitje (Gim­mie What You Got) scoor­den. So­lo was Hay­nes ech­ter suc­ces­vol­ler.

Hij maak­te een aan­tal in­ter­na­ti­o­na­le hits en goed­ver­ko­pen­de al­bums. Hij wordt zelfs als am­bas­sa­deur van de ‘Sou­t­hern Sty­le Hip­hop’ ge­zien. En­ke­le be­ken­de lie­de­ren van Nel­ly zijn: Di­lem­ma met Kel­ly Row­land en Hot in her­re.

(fo­to: fx­new­s­call.com)

AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.