Win­de­ri­ge vrouw vliegt in brand tij­dens ope­ra­tie

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een vrouw heeft tij­dens een chi­rur­gi­sche in­greep ern­sti­ge brand­won­den op­ge­lo­pen. Het vuur ont­stond na­dat de da­me een wind liet tij­dens een ope­ra­tie in een zie­ken­huis in Tokio. Dat meldt de krant Asa­hi Shim­bun. De pa­ti­ën­te, een der­ti­ger, werd met een la­ser ge­o­pe­reerd aan de baar­moe­der­hals. Tij­dens de ope­ra­tie, die op 15 april werd uit­ge­voerd in het Universitair Zie­ken­huis van Tokio, ont­stond een steek­vlam.

De ge­vol­gen van de brand wa­ren ern­stig. De vrouw liep zwa­re brand­won­den op aan haar romp en bei­de be­nen. On­der­zoek heeft nu uit­ge­we­zen dat die brand is ver­oor­zaakt door een wind die aan het li­chaam van de pa­ti­ën­te ont­snap­te. Het rap­port van des­kun­di­gen werd vrij­dag vrij­ge­ge­ven.

Daar­in staat dat er zich in de ope­ra­tie­ka­mer geen ont­vlam­ba­re sub­stan­ties be­von­den. Het vuur moet vol­gens de ex­per­ten ont­staan zijn door een re­ac­tie van de scheet op de la­ser­straal. Nog vol­gens het rap­port func­ti­o­neer­den al­le toe­stel­len in de ope­ra­tie­ka­mer nor­maal. “Wan­neer het darm­gas van de pa­ti­ën­te zich in de ope­ra­tie­zaal ver­spreid­de, gaf dit aan­lei­ding tot het ont­bran­den van de la­ser­straal. De­ze vlam sloeg over op het la­ken dat de pa­ti­ën­te be­dek­te, met de brand­won­den tot ge­volg”, ver­meldt het rap­port nog.

(Bron:Hln.nl/Fo­to:hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.