Ver­volg van pa­gi­na 1: Korps dc’s met...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Hij wees hen ook er­op dat een enor­me do­sis aan door­zet­tings­ver­mo­gen, in­ven­ti­vi­teit, op­of­fe­ring en moed aan de dag ge­legd zal moe­ten wor­den bij het uit­oe­fe­nen van het be­roep. De be­winds­man druk­te de dc’s op het hart de ve­le vor­men van ver­lei­ding en be­proe­ving die zij zul­len te­gen­ko­men, te door­staan en het ambt naar eer en ge­we­ten uit te oe­fe­nen.

Ro­li­ne Sams­oe­dien, deken van de dis­tricts­com­mis­sa­ris­sen, zei dat in het ka­der van de­cen­tra­li­sa­tie het be­lang­rijk is dat in elk dis­trict of be­stuurs­res­sort een dis­tricts­com­mis­sa­ris wordt aan­ge­steld. De ne­gen dis­tricts­com­mis­sa­ris­sen zijn the­o­re­tisch op­ge­leid en heb­ben mee­ge­lo­pen met de er­va­ren dis­tricts­com­mis­sa­ris­sen. Sams­oe­dien hield de dc’s voor dat de func­tie veel­om­vat­tend is. “Het is een zwaar­wich­ti­ge job, maar door een­ie­der te be­trek­ken, kom je tot een goed eind”, al­dus Sams­oe­dien die nu de func­tie van re­gi­o­na­le dc zal ver­vul­len. Het dis­trict Wa­ni­ca waar ze nu lei­ding aan geeft, zal in twee be­stuurs­res­sor­ten wor­den op­ge­deeld en Si­pa­li­wini in drie. De krant ver­neemt dat Re­my Pol­lack mo­ge­lijk naar Paramaribo-Zuid­west gaat en dat Mi­ke Ner­kust het be­heer krijgt over Pa­ra­ma­ri­boNoord­oost. Jer­ry Mi­ran­da die in Paramaribo-Noord­oost de scep­ter zwaait, krijgt een mi­nis­ters­post als bin­nen­kort de res­huf­fe­ling plaats­vindt. MP

De ne­gen nieu­we dis­tricts­com­mis­sa­ris­sen die gis­te­ren door pre­si­dent De­si Bou­ter­se zijn be­ë­digd.

(Fo­to: MP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.