WOVS praat met Chi­ne­se am­bas­sa­de over vei­lig­heid win­ke­liers

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Win­ke­liers en On­der­ne­mers Ver­e­ni­ging Su­ri­na­me (WOVS) heeft mor­gen sa­men met de di­ver­se Chi­ne­se ver­e­ni­gin­gen een on­der­houd met de Chi­ne­se am­bas­sa­de. Tij­dens het on­der­houd zal de kwes­tie rond de vei­lig­heid van de win­ke­liers aan­ge­haald wor­den. Dit zegt Gretl Wol­fram, voor­zit­ter van de ver­e­ni­ging aan de krant. Aan­lei­ding voor het ge­sprek is de reeks van over­val­len op en agres­sie te­gen de win­ke­liers. Voor­al de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de zou­den er ge­weld­da­di­ge over­val­len zijn ge­pleegd op win­ke­liers. Dat bij de Chi­ne­se am­bas­sa­de wordt aan­ge­klopt, heeft vol­gens de voor­zit­ter te ma­ken met het feit dat het over­gro­te deel van de win­ke­liers van Chi­ne­se af­komst is. Zij geeft aan dat er in de sa­men­le­ving een ver­te­kend beeld be­staat over de­ze groep on­der­ne­mers. On­te­recht wordt ge­dacht dat de­ze men­sen over veel geld be­schik­ken met als ge­volg dat zij slacht­of­fer wor­den van ro­vers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.