Fik­se maat­re­ge­len voor dro­ge voe­ten in Noord-Lim­burg

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

NOORD-LIM­BURG Het wa­ter­schap Peel en Maas­val­lei neemt dras­ti­sche maat­re­ge­len te­gen wa­ter­over­last in Noord-Lim­burg als ge­volg van over­vloe­di­ge re­gen­val. Het wa­ter­schap kon­dig­de gis­te­ren het plan ‘Co­de Oran­je’ aan in strijd te­gen kli­maat­ver­an­de­ring.

De ex­tre­me wa­ter­val in ju­ni maak­te dui­de­lijk dat het hui­di­ge wa­ter­sys­teem in Nederland on­vol­doen­de is af­ge­stemd.

“Het wa­ter­schap vol­doet aan de gel­den­de nor­men, maar dat is on­vol­doen­de ge­zien de kli­maat­ver­an­de­rin­gen”, zegt waar­ne­mend voor­zit­ter Ger Dries­sen van Wa­ter­schap Peel en Maas­val­lei. “Daar­om wer­ken we aan maat­re­ge­len die voor­ko­men dat we ge­con­fron­teerd wor­den met nog gro­te­re eco­no­mi­sche scha­de en on­her­stel­baar ver­lies van de waar­de­vol­le na­tuur.” De or­ga­ni­sa­tie wil in

to­taal 350 ki­lo­me­ter aan stro­ken langs na­tuur­be­ken, het Beek­dal­breed, om over­stro­min­gen te­gen te gaan.

Ook ko­men er zo­ge­noem­de re­ten­tie­ge­bie­den, waar over­tol­lig wa­ter tij­de­lijk wordt op­ge­van­gen. De­ze ko­men in de laag­ste en natste plek­ken, waar de grond so­wie­so al min­der ge­schikt is voor de land- en tuin­bouw. Ge­trof­fen land- en tuin­bou­wers kun­nen in ruil daar­voor dro­ge­re gron­den krij­gen die nu een na­tuur­be­stem­ming heb­ben.

(AD/ fo­to: gel­der­lan­der.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.