Jus­tin Tim­ber­la­ke werkt aan nieuw al­bum met Phar­rell Wil­li­ams

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Jus­tin Tim­ber­la­ke is sa­men met Phar­rell Wil­li­ams aan de slag ge­gaan met het pro­du­ce­ren van zijn vier­de so­lo­al­bum. “Jus­tin is in de stu­dio aan het uit­plui­zen wie hij nou pre­cies is”, ver­telt de pro­du­cent aan Va­ri­e­ty. “Maar ik heb het ge­voel dat we al zeer goe­de num­mers ge­maakt heb­ben.” Wil­li­ams (43) heeft een gro­te im­pact ge­had op Tim­ber­la­kes car­ri­è­re; hij pro­du­ceer­de het zeer suc­ces­vol­le de­buut­al­bum Jus­ti­fied. Tim­ber­la­ke (35) is te­vre­den over de her­nieuw­de sa­men­wer­king met Wil­li­ams, al weet hij nog niet wan­neer zijn nieu­we plaat vol­tooid is. “Ik breng het al­bum pas uit wan­neer ik het ge­voel heb dat al­les klopt”, zegt hij te­gen de web­si­te. In het voor­jaar ver­scheen zijn sin­gle Can’t Stop the Fee­ling, dat is ge­schre­ven voor de film Trolls. Het werd een van de zo­mer­hits van 2016. Het num­mer staat waar­schijn­lijk niet op Tim­ber­la­kes nieu­we plaat. (Bron:De Te­le­graaf/

Fo­to: Vo­gue)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.