Bru­no Mars wil geen be­kend­heid door rod­del­bla­den

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Bru­no Mars wil niet ie­mand zijn die be­kend is door al­le schan­da­len die om hem heen han­gen. “Mis­schien dat men­sen dat saai vin­den, maar ik wil niet door rod­dels en con­tro­ver­se be­kend zijn.” De 31-ja­ri­ge zan­ger hoopt dat zijn mu­ziek dat ook uit­straalt, zo ver­telt hij vol­gens E On­li­ne in een ge­sprek met Be­ats1. “Ik wil die man zijn die ie­der­een ple­zier brengt door mijn mu­ziek. Dat is het.” Over het per­soon­lij­ke le­ven van Mars is wei­nig be­kend. In in­ter­views doet hij wei­nig uit­spra­ken over even­tu­e­le re­la­ties. Het eni­ge wat de zan­ger wel kwijt wil over zijn pri­véle­ven is wat hij ook al heeft be­zon­gen in het num­mer The La­zy Song. “Ik wil naar huis, Net­flix kij­ken en mijn ei­gen le­ven lei­den”, al­dus Mars.

(Bron:De Te­le­graaf/Fo­to: /ip­ho­ne­wall­pa­per.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.