Ty­ga lost deel schuld af

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ty­ga heeft weer een stap­je ge­zet om zijn boek­hou­ding op or­de te krij­gen. De rap­per heeft de eer­ste helft van een open­staan­de re­ke­ning van 200.000 dol­lar be­taald, zei zijn ad­vo­caat dins­dag in de recht­bank. De rest moet bin­nen een paar we­ken vol­gen. Een ju­we­lier had Ty­ga aan­ge­klaagd om­dat hij nog al­tijd niet met het geld over de brug was ge­ko­men. Zijn vrien­din­ne­tje Ky­lie Jen­ner kreeg zelfs een dag­vaar­ding om te pra­ten over wel­ke du­re ca­deau’s ze al­le­maal heeft ge­had en wie daar voor heeft be­taald. Vol­gens TMZ heeft Ty­ga het geld uit ei­gen zak ge­haald en heeft de Kar­das­hi­an- clan niets bij­ge­dra­gen. Ty­ga trof on­langs nog een schik­king met zijn ou­de huur­baas over ach­ter­stal­li­ge huur­schul­den. De rap­per moest hem nog bij­na een half mil­joen dol­lar be­ta­len.

(Bron: De Te­le­graaf/Fo­to: Look­li­ve)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.