Kim Kar­das­hi­an ver­wij­dert posts weer

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Kim Kar­das­hians te­rug­keer op so­ci­al me­dia is van kor­te duur ge­weest. De re­a­li­ty­ster heeft de drie be­rich­ten die ze maan­dag plaatste op so­ci­al me­dia weer ver­wij­derd. Sinds ze be­gin ok­to­ber slacht­of­fer werd van een ge­weld­da­di­ge over­val in Pa­rijs, pu­bli­ceer­de Kim niets meer op Fa­ce­book of één van de an­de­re so­ci­al me­dia-ka­na­len waar­op ze ac­tief is. Maan­dag post­te op Fa­ce­book Kim plots weer een fo­to van zich­zelf waar­op ze ‘ont­span­nen’ op haar mo­biel­tje zat te kij­ken. Ook plaatste ze een link naar een ou­de vi­deo van een Hal­lo­ween­vie­ring met haar fa­mi­lie en een ver­haal ge­schre­ven door haar per­soon­lij­ke as­sis­tent, Steph Shep­pard, over Hal­lo­ween. Waar­om Kim van ge­dach­ten is ver­an­derd en de be­rich­ten weer ver­wij­derd heeft, is niet be­kend. Vo­ri­ge week werd Kim voor het eerst sinds de over­val weer in het open­baar ge­zien. De Ame­ri­kaan­se ging met haar fa­mi­lie naar een con­cert van haar man Ka­nye West in Los An­ge­les.

(Bron: De Te­le­graaf/Fo­to: si­te.pe­o­p­le.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.