Lufthan­sa ziet om­zet licht af­ne­men

Times of Suriname - - ECONOMIE -

KEU­LEN - Het Duit­se Lufthan­sa heeft over het der­de kwar­taal van dit jaar de om­zet en het aan­ge­pas­te be­drijfs­re­sul­taat zien af­ne­men. Dit bleek gis­te­ren uit een tra­ding up­da­te van de op een na groot­ste Eu­ro­pe­se lucht­vaart­maat­schap­pij. In het af­ge­lo­pen kwar­taal boek­te Lufthan­sa een aan­ge­past be­drijfs­re­sul­taat (EBIT) van 1.148 mil­joen eu­ro met een mar­ge van 13,0 pro­cent.

Dit is min­der dan de 1.225 mil­joen eu­ro uit de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der met toen een mar­ge van 13,7 pro­cent. De om­zet daal­de van 8.939 mil­joen eu­ro naar 8.828 mil­joen eu­ro. Lufthan­sa ver­wacht dat het aan­ge­pas­te be­drijfs­re­sul­taat dit jaar op het ni­veau van vo­rig jaar zal uit­ko­men. Toen be­droeg dit re­sul­taat 1.817 mil­joen eu­ro. De­ze out­look werd re­cent op­waarts bij­ge­steld op ba­sis van gun­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen in boe­kin­gen voor de kor­te ter­mijn. Lufthan­sa sloot dins­dag 1,6 pro­cent la­ger op 11,47 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.