Op­mars Ira­ke­se troe­pen ten zui­den van Mo­sul

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - Ira­ke­se troe­pen zijn gis­te­ren op­ge­rukt tot aan de rand van het stad­je Ham­mam al-Alil ten zuid­wes­ten van Mo­sul. Hulp­or­ga­ni­sa­ties en Ira­ke­se re­gi­o­na­le be­stuur­ders zeg­gen dat Isla­mi­ti­sche Staat (IS) in Ham­mam al-Alil tien­tal­len ge­van­ge­nen heeft ge­ëxe­cu­teerd. Vol­gens me­de­wer­kers van de Ver­e­nig­de Na­ties wil IS de on­ge­veer 25.000 over­ge­ble­ven bur­gers uit het stad­je weg­ha­len om ze als men­se­lijk schild te ge­brui­ken bij de ver­de­di­ging van Mo­sul. Voor­dat IS het stad­je in han­den kreeg, tel­de Ham­mam al-Alil naar schat­ting 65.000 in­wo­ners. Maan­dag trok­ken Ira­ke­se mi­li­tai­ren al-Ka­ra­ma bin­nen. Dit stads­deel ligt in het nieu­we­re deel van Mo­sul, op de oos­te­lij­ke oe­ver van de ri­vier Ti­gris. “Ira­ke­se troe­pen die op de wes­te­lij­ke oe­ver van de Ti­gris op­ruk­ken naar het noor­den, heb­ben gis­te­ren vijf dor­pen ver­o­verd op IS”, al­dus een ver­kla­ring van het le­ger. Het cen­trum van Mo­sul ligt op de wes­te­lij­ke oe­ver van de Ti­gris. Ruim twee we­ken ge­le­den is het Ira­ke­se le­ger sa­men met mi­li­ties van Koer­den en sji­ie­ten een of­fen­sief be­gon­nen om de ex­tre­mis­ten van IS uit Mo­sul te ver­drij­ven.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.