Een op der­tien zwar­te Ame­ri­ka­nen mag niet stem­men

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

Een op de der­tien zwar­te Ame­ri­ka­nen mag in no­vem­ber niet stem­men van­we­ge een straf­blad. In swingstaat Flo­ri­da is dat zelfs een op de vijf. Wie ooit ver­oor­deeld is voor een mis­daad mag in de VS niet stem­men. Dat is ge­re­geld in het veer­tien­de amen­de­ment van de grond­wet. De sta­ten heb­ben ech­ter de mo­ge­lijk­heid het stem­recht te her­stel­len voor men­sen met een straf­blad die hun straf heb­ben uit­ge­ze­ten.

Slechts twee sta­ten, Mai­ne en Ver­mont, la­ten men­sen die op het mo­ment van ver­kie­zin­gen ge­van­gen zit­ten stem­men. In een aan­tal an­de­re sta­ten, waar­on­der swingstaat Flo­ri­da, be­te­kent een straf­blad dat je (waar­schijn­lijk) nooit meer mag stem­men - zelfs als je je straf hebt uit­ge­ze­ten. Vol­gens een re­cent rap­port van de Sen­ten­cing Pro­ject, een ngo die zich met het Ame­ri­kaan­se straf­rechts­sy­teem be­zig houdt, mag maar liefst 10 pro­cent van de kie­zers in Flo­ri­da om de­ze re­den niet stem­men.

Het ont­ne­men van het stem­recht voor ver­oor­deel­de cri­mi­ne­len valt bui­ten­pro­por­ti­o­neel op de zwar­te be­vol­king van de VS. Een zwar­te Ame­ri­kaan heeft zes keer meer kans om ver­oor­deeld te wor­den tot ge­van­ge­nis­straf dan een wit­te Ame­ri­kaan, zegt be­lan­gen­or­ga­ni­sa­tie NAACP. En dat leidt er­toe dat het stem­recht va­ker wordt ont­no­men. Vol­gens het Sen­ten­cing Pro­ject-rap­port is het stem­recht ont­no­men aan 1 op de 40 Ame­ri­ka­nen, maar voor zwar­te Ame­ri­ka­nen is dat 1 op de 13. Het ont­ne­men van stem­recht aan men­sen met een straf­blad werkt in het voor­deel van Re­pu­bli­kein­se kan­di­da­ten, blijkt uit on­der­zoek uit 2004. Van de men­sen wiens stem­recht is ont­no­men zou 35 pro­cent zich re­gi­stre­ren, zeg­gen de on­der­zoe­kers. En van hen zou drie­kwart op een De­mo­craat stem­men. Flo­ri­da

In Flo­ri­da, een zeer be­lang­rij­ke swingstaat met 29 kies­man­nen, mag zelfs 1 op de 5 zwar­te Ame­ri­ka­nen dit jaar niet stem­men. Bo­ven­dien is het daar vrij­wel on­mo­ge­lijk om het stem­recht te her­stel­len als het een­maal ont­no­men is. Al­leen men­sen die een niet­ge­weld­da­dig straf­blad heb­ben ma­ken kans. Vijf jaar na­dat ze aan al­le ei­sen van hun ver­oor­de­ling heb­ben vol­daan kun­nen ze een aan­vraag doen voor her­stel­ling. Die vijf jaar gaat op­nieuw in als er spra­ke is van een klein ver­grijp, zelfs als daar geen aan­klacht voor wordt in­ge­diend. De aan­vraag wordt uit­ein­de­lijk be­oor­deeld door de gou­ver­neur, die daar­mee in fei­te be­slist wie er wel of niet mag stem­men.

Het Bren­nan Cen­ter for Jus­ti­ce, een on­der­deel van de New York Uni­ver­si­ty, he­kelt Flo­ri­da’s streng be­leid. Het schreef in een open brief dat het goed ge­do­cu­men­teerd is dat Flo­ri­da’s be­leid om stem­recht te ont­ne­men van cri­mi­ne­len een over­blijf­sel is van een dis­cri­mi­ne­rend ver­le­den. Flo­ri­da’s wet om stem­recht te ont­ne­men werd in­ge­voerd na de Bur­ger­oor­log, toen het vijf­tien­de amen­de­ment de staat op­droeg Afri­kaans-Ame­ri­kaan­se man­nen stem­recht te ge­ven. Het stem­ver­bod was een po­ging de po­li­tie­ke macht van Afri­kaan­se Ame­ri­ka­nen te

ver­zwak­ken, en het heeft nog al­tijd dat be­doel­de ef­fect.

(De we­reld mor­gen/fo­to:

UConn To­day)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.